https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/issue/feed Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao 2019-07-31T12:00:13+07:00 รศ.ดร.เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ premvitv@hotmail.com Open Journal Systems <p>“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) คือปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและถือเป็นหลักปฏิบัติด้วยการคัดสรรบทความที่มีคุณภาพมาเผยแพร่&nbsp; เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และการเสนอผลงานวิจัยที่เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์&nbsp; โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ และตีพิมพ์ทุก ๆ 6 เดือน/ปี (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ&nbsp; ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)</p> https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/196515 editorial 2019-07-09T15:56:35+07:00 เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ premvitv@hotmail.com <p>“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment) คือปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยึดมั่นในเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาและถือเป็นหลักปฏิบัติด้วยการคัดสรรบทความที่มีคุณภาพ<br> มาเผยแพร่เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้และแนวคิดที่ตั้งอยู่บนหลักการทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคงและพร้อมที่จะเผชิญกับสถานการณ์ทุกรูปแบบ</p> <p>วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้ ยังคงได้รับการคัดสรรบทความจากกองบรรณาธิการและการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำเสนอนานาสาระความรู้และแง่คิดที่หลากหลายจากบทความต่าง ๆ ที่เพิ่มจำนวนเรื่องขึ้นกว่าฉบับที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับวงการการศึกษา อันเป็นการสนองตอบต่อความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา อันได้แก่ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” “แนวทางการสอนภาษาต่างประเทศ เพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารทางวัฒนธรรม”&nbsp; “ ‘ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม’ ในการสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ” และ “การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้จริงต่อคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษาจากนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งบทความแต่ละเรื่อง ล้วนมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นในส่วนของการศึกษาทางภาษาและวรรณกรรมนั้น บทความในวารสารฯ ได้แสดงให้เห็นถึงการศึกษาภาษาและวรรณกรรมด้วยวิธีการบูรณาการกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ&nbsp; อันได้แก่ เรื่อง “หลงไฟ :&nbsp; การวิเคราะห์ตัวละครโดยใช้ทฤษฎีลำดับขั้นแรงจูงใจ ของ อับราฮัม มาสโลว์”&nbsp; “การศึกษาคุณค่าของคำสอนในวรรณกรรมล้านนาเรื่อง โลกหานี”&nbsp; “ภาษากับอุดมการณ์ทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาเรื่องสั้นของชาติ กอบจิตติ” และ “การรับรู้อารมณ์ขันจากภาษากำกวมในนิตยสารการ์ตูนไทย” ซึ่งเป็นแนวการศึกษาที่ต่างไปจากอดีตที่มุ่งศึกษาแต่เฉพาะสุนทรียภาพทางภาษาที่ปรากฏในวรรณกรรมเท่านั้นสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องที่เกี่ยวกับคนกับวิถีสังคม กองบรรณาธิการขอเชิญชวนให้ท่านติดตามบทความทั้ง 4 เรื่องคือ “ความมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร: หลักฐานเชิงประจักษ์จากตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน”&nbsp; “การจัดการทรัพยากรร่วมของท้องถิ่น : กรณีศึกษาป่าภูตะเภา ตำบลกุดยม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ” “กระบวนการการยอมรับนวัตกรรมบ้านปลาจากท่อ PE 100 กรณีศึกษาชุมชนเนินฆ้อ จังหวัดระยอง” และ “พัฒนาการของการดำเนินการต่อแรงงานต่างด้าว, 2521 – 2551: มุมมองของรัฐและนโยบาย” ที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมนั้น ๆ</p> <p>อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน อันเป็นยุคแห่งการแข่งขัน ผู้ประกอบการธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านกำลังคน สินค้าและการบริหารจัดการ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้องค์กรดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นและเจริญก้าวหน้า&nbsp; ซึ่งบทความเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด” และ “การพัฒนาตราสินค้า เพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าทุเรียนหลงลับแลของชมรมคนรักทุเรียนบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” จะเป็นคำตอบในเรื่องดังกล่าวได้เป็นอย่างดี</p> <p>ส่วนบทความส่งท้าย เป็นบทความปริทัศน์หนังสือ “Basic Income: And How We Can Make It Happen ของ&nbsp; Guy Standing”&nbsp; เป็นการนำเสนอเรื่องราวที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจคำว่า “รายได้พื้นฐาน” (Basic Income) ได้อย่างดียิ่งขึ้น</p> <p>กองบรรณาธิการขอขอบคุณนักวิชาการทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจส่งบทความที่มีคุณค่าและสารประโยชน์มาเผยแพร่&nbsp; พร้อมทั้งขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทความปริทรรศน์มาเป็นส่วนสำคัญในการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางวิชาการกับทางวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการสร้างสรรค์ความรู้ทางวิชาการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป</p> 2019-06-21T11:21:52+07:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/195555 Basic Income: And How We Can Make It Happen 2019-07-15T14:51:46+07:00 กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์ Kritsadathe@outlook.com <p>ในครั้งที่ผู้เขียนอ่านหนังสือ และบทความหลายชิ้นของ Guy Standing เพื่อทำความเข้าใจบทบาทขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) จากบทความ “The ILO: An Agency for Globalization” (Standing, 2008) และทราบภายหลังว่ามีข้อเสนอเกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมจากบทความ “Globalization: the Eight Crises of Social Protection” (Standing, 2001) กระทั่งมาศึกษาถึงบทความชิ้นอื่นที่เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากชุดนโยบายเสรีนิยมใหม่ อันทำให้แรงงานขาดความมั่นคงในชีวิตและรายได้</p> 2019-06-18T00:00:00+07:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/152445 Language and Economic Ideology: A Study of Chart Korbjitti’s short stories 2019-07-15T14:45:49+07:00 บัณฑิต ทิพย์เดช earth4401457@hotmail.com เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ earth4401457@hotmail.com เอื้อมพร ทิพย์เดช earth4401457@hotmail.com <p>This research was to study relationship between language and economic ideology in Chart Korbjitti’s short stories; through Althusser and Gramsci’s conception of ideology, Michel Foucault’s conception of Discourse and conception of Semiotics.</p> <p>The results demonstrated th at Chart Korbjitti’s short stories have established to constitute economic ideol ogy that focusing on the economic inequality and classification of social class by economy. An Ideology in Chart Korbjitti’s short stories according with the principle ideologies of Thai state, s uch as capitalist ideology. Furthermore Chart Korbjitti’s short stories particip ate with other discursive prac tices, in order to establish the principle ideologies of th e state among people in social , resulting in empowering the state to maintain authority.</p> 2019-04-24T00:00:00+07:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/196481 Value-relevance of Corporate Social Responsibility Disclosure: Empirical Evidence from London Stock Exchange 2019-07-15T14:40:36+07:00 พิมลวรรณ ชยพรกุล pimolwan.ch558@cbs.chula.ac.th เอมอร ใจเก่งกิจ aim-orn@acc.chula.ac.th <p>วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาว่าการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุนหรือไม่ ตัวอย่างที่ใช้สำหรับงานวิจัยนี้ คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนในช่วงปี ค.ศ. 2011 ถึง 2015 ผลการวิจัยพบว่าการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่าตลาดของบริษัท สามารถอนุมานได้ว่านอกจากข้อมูลทางการเงินแล้ว นักลงทุนให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างเช่นข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรด้วย</p> 2019-06-21T10:28:50+07:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/196491 Managing Local Common-Pool Resources: A Case Study of Phu Taphao Forest in Kut Yom Subdistrict, Phu Khiao District, Chaiyaphum Province 2019-07-15T14:57:14+07:00 เกศินี แนวโอโล kuangkesinee@gmail.com กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์ grichawat@kku.ac.th <p>The purposes of this study were to study the utilization and management of and problems found in the Phu Taphao community forest in Chaiyaphum Province, and to propose solutions to the problems based on the concept of common-pool resources management.&nbsp; The study employed a single holistic case study design as well as semi-structured interview and in-depth interviews.&nbsp; There was a total of 15 key informants, which were classified into three groups: Phu Khiao Royal Forest Department personnel, Kut Yom Subdistrict Administrative Organization personnel, and a group of subdistrict headman, village headmen, and Civil Forest Protection Volunteers and Civil Protection volunteers. Data were analyzed via thematic analysis. The study found that the right to utilize the forest is exclusively given to local residents who live near and in the neighboring areas of the forest.&nbsp; The major problem is forest fire, and even though there are well established rules, illegal forest burning is still commonplace.&nbsp; For better management of the forest, the local agencies, civil society and stakeholders should set up an annual training program, educate students to have a conscious mind to take care of the forest, and create an online network for efficient communication and coordination. They should also set up checkpoints on a regular basis, monthly surveys, and forest fire prevention campaigns.</p> 2019-06-21T10:39:49+07:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/206312 Students’ Expectations and Perception Toward Academic Advisors, Case Study of Law Students, Faculty of Law, Ubon Ratchathani University 2019-07-30T14:13:26+07:00 ปริวัฒน์ จันทร์ทรง phariwat@hotmail.com นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร phariwat@hotmail.com <p>This study aimed to find out students’ expectation and perception to academic advisor. The results would be applied to student consultation development. Participants were 480 Law students in Academic Year 2017. Questionnaire was used for the study. The questionnaire consisted of general information (Sex, Year), frequency of consultation, students’ problems, students’ expectation level, and suggestion quality; academic, behavior and adjusting, activity, advisor administration system and characteristic of good advisor. Evaluation score consisted of five levels. Static analyzed consisted of frequency, percentage, average and standard deviation.</p> <p>Finding indicated that characteristic of good advisor, academic suggestion, and advisor administration system were the students’ expectation the most. For the perception, behavior and adjusting suggestions were lowest. The advisor administration system and activity suggestion were also low. For the comparison between expectation and perception, the finding revealed that the students’ satisfactions were negative; the students did not satisfy of the advisors. Most students did not satisfy the suggestion for study, taking note, reading, writing technique in exam, including to report writing. The students suggested that students and advisor meeting time was also the problem. Moreover, some students who had special skills were not supported appropriately. Finally, the students’ personal problem suggestions were also low. It is therefore suggested that the use of technology to every communication channel for students to choose based on convenience. The faculty advisory group on three main groups: academic, behavior and adaptation. And activities Including the preparation of the manual and consult the manual for students and counseling for advisors.</p> 2019-03-27T00:00:00+07:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/206310 “Intercultural understanding” in Teaching French as a Foreign Language 2019-07-30T14:13:53+07:00 รัชนีวรรณ มาวงศ์ nokratchaneewan@yahoo.com <p>This article proposes a reflection on the notion of intercultural understanding, intercultural competence and intercultural communication. In the context of teaching French as a foreign language, this article aims to realize intercultural competence in communication. It is acceptable that the primary objective of learning a foreign language is certainly for one interlocutor to be able to communicate with and understand his counterpart through the target language. That is to say, communicative competence is essential for a successful communication. The term intercultural communication is used to refer to a communicative situation that takes place between native and non-native speakers of the target language. However, only linguistic competence is not adequate in a communication perspective. Since it is necessary to take into consideration, the understanding of the attitudes and the interpretation of the interlocutors’ behaviors. The learning of culture and intercultural competence play very significant roles in a foreign language communication. Moreover, culture itself is widely accepted as an essential component of the language. This article will also put into light how factors such as linguistic and cultural capitals, and open-minded culture or experiences of sojourners help to avoid many misunderstandings and misinterpretations or diminish their influence on an intercultural communication.</p> 2019-03-27T00:00:00+07:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/206131 The Guidelines of Authentic Leadership Development for Administrators in Basic Education Schools 2019-07-30T14:14:37+07:00 กฤติมา มะโนพรม kritima23@gmail.com สันติ บูรณะชาติ Kritima23@gmail.com โสภา อำนวยรัตน์ kritima23@gmail.com น้ำฝน กันมา kritima23@gmail.com <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาองค์ประกอบและแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Content Analysis) และการสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำที่แท้จริง จำนวน 5 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบ และแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความตระหนักรู้ในตนเอง ด้านความยุติธรรม ด้านมุมมองเชิงจริยธรรม ด้านความโปร่งใส ด้านการมองโลกเชิงบวก ด้านความรับผิดชอบ และด้านการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 5 แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาด้วยตนเอง การปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่าง กรณีศึกษา กาสอนงาน และการฝึกอบรม</p> 2019-03-27T00:00:00+07:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/206365 Lhong Fai : A Character Analysis using Abraham Maslow's Hierarchical Theory of Motivation 2019-07-30T14:27:34+07:00 จิราวดี บุญปวง nkhwanchanok@hotmail.com ปาริฉัตร จันทัพ nkhwanchanok@hotmail.com ขวัญชนก - นัยจรัญ nkhwanchanok@hotmail.com <p>This research aimed to analyze the behavior of the protagonists in Lhong Fai novel, according to the motivational theory of Abraham Maslow’s hierarchy. The data was collected by using qualitative research methodology and the results were presented by using descriptive analysis. The findings found that six major characters are Kankeaw, Chara, Chon, Kunchorn, Awut and Kiew. There was in the following a hierarchy of requirements. Step 1 Physiological needs, they were to live a life to survive. Step 2 Safety needs , there were only Chon, Kankeaw, Chara, Kunchorn, and Awut. Step 3 Belongingness and love needs, there were only Chon, Kankeaw, Chara, Awut and Kunchorn because they used their love as tools to meet their needs. In Step 4, Esteem needs from oneself and other and step 5 Self actualized needs, It was a hierarchy of needs according to the driving force of each person. It could be seen that the needs of the characters were expressed in the order. It was found that the demand went to a higher level. The characters met with disappointment when their demands were down. According to the results, they showed the instinct to survive and respond to human needs through the behavior of the characters. It also gave an insight into the behavior of human beings.</p> 2019-03-27T00:00:00+07:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/206318 Brand Development for Building Value Perception of Long Lablae Durian of KonRak durian Bandannakham Club, Muang, Uttaradit Province 2019-07-30T14:39:52+07:00 กมลวรรณ มั่งคั่ง pom.uru@hotmail.com ภาศิริ เขตปิยรัตน์ pom.uru@hotmail.com พิชญาพร พีรพันธุ์ pom.uru@hotmail.com วิสุทธิ์ สุขบำรุง pom.uru@hotmail.com นิยดา รักวงษ์ pom.uru@hotmail.com สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร pom.uru@hotmail.com <p>This research was a study of brand development in order to build the value perception of Long Lablae durian of Khon Rak Durian Bandannakham Club of Mueang District in Uttaradit Province. The objectives of this study were 1) to develop the brand of Long Lablae durian of Khon Rak Durian Bandannakham Club of Mueang District in Uttaradit Province, and 2) to build the value perception of of Long Lablae durian under the brand of Khon Rak Durian Bandannakham Club of Mueang District in Uttaradit Province. The research methodology was carried out by collecting data from in-depth interview and focus group discussion among 30 of leaders and members of Long Lablae durian of Khon Rak Durian Bandannakham Club of Mueang District in Uttaradit Province. Questionnaires were applied to examine the value perception of Long Lablae durian under the brand of the club. The samples in this study included 400 consumers of Long Lablae durian. The statistical analysis performed in the research were percentage, mean, and stand deviation.</p> <p>The findings related to brand development for Long Lable durian of Khon Rak Durian Bandannakham Club in this study could be summarized in 6 stages. The brand development procedures began from the identification of target group to the brand value management. In order to appropriately proceed the brand development procedures, the Khon Rak Durian Bandannakham Club and the durian farmers paid most attention to the image of the brand so that the value perception would be established and satisfied by the consumers, and eventually brand loyalty. As for the value perception of the consumers towards Long Lable durian of Khon Rak Durian Bandannakham Club of Mueang District in Uttaradit Province, the results indicated that majority of the questionnaire respondents were female consumers of 41 to 50 years old whose income range was in between 5,000 to 10,000 baht. They revealed that they did not know that the brand of Long Lablae durian was from Uttaradit Province. They also said to expect the quality of the brand in returning products of poor quality. In addition, the respondents revealed what they desired of brand reliability was the ability to respond the consumers’ demand more than the their expectation.</p> 2019-03-27T00:00:00+07:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/206367 The Quality of Work Life and Organizational Commitment of Employees Smart Traffic Company Limited 2019-07-30T14:50:48+07:00 นรินทร์ทิพย์ กองทา narintip.kon@kbu.ac.th <p>This study analyzed the level of Quality of Work Life (QWL) among employees Smart Traffic Company Limited the level of employees’ relationship upon their organization Smart Traffic Company Limited, to compare the employees’ relationship upon their organization in terms of individual factors; and to investigate the relationship between Quality of Work Life influential and employees’ relationship upon their organization Smart Traffic Company Limited, A survey study was conducted by using a set of questionnaires based on a sample of 144 employees in Smart Traffic Company Limited.</p> <p>The findings showed that the medium level of quality of work life; meanwhile, the high level on quality of life including the following features: the personnel’s competency development, social integration and organizational democracy. However, the medium level of quality of work life related to the following:&nbsp; family and work life balance, career path development and job security, work related to corporate social responsibility (CSR), reasonable and fair remuneration, and working environment. Finally, the relationship to their organization is at high level at every aspect.</p> <p>The results were consistent with the hypothesis at the level of 0.05 showed the quality work life factors, career path development opportunities, work related to corporate social responsibility (CSR), safety work environment and personnel’s competency development support were the significant positive variation related to employees’ relationship upon their organization.</p> 2019-03-27T00:00:00+07:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/206546 Humor Perception from Ambiguous Language in Thai Comics 2019-07-31T10:54:33+07:00 กมลาวดี บุรณวัณณะ kamalawadee@hotmail.com อรทัย ชินอัครพงศ์ kamalawadee@hotmail.com <p>This research aimed to categorize the types of ambiguity in Thai comics that make people have sense of humor. Data were collected from Thai comic: Khai Hua Ror and Ha Ja Kreng. The results of the study showed that there were 3 types of ambiguity in Thai comics: lexical, grammatical and compositional ambiguity which could be subdivided into 17 sub-categories. Moreover the kinds of ambiguity that make people have most sense of humor are Polysemy (denotation and denotation) and Referential ambiguity (situation).</p> 2019-03-27T00:00:00+07:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/206544 Development on Thailand’s practice toward Migrant Workers, 1978-2008: Government Views and Policies 2019-07-31T11:19:31+07:00 น้ำทิพย์ เสมอเชื้อ Aloha.tip@gmail.com <p>Thailand's economic competitiveness has continued to depend on cheap and unskilled labor and has paid little attention in technology development. The country has been unable to reach a concrete policy on foreign workers, instead relying on incoherence policy; imbalance of labor demand and supply and vague goals. Without an effective policy on immigration, Thailand has been facing with many problems, including the illegal actors who benefit from undocumented immigrants.</p> <p>The article focuses on the development of Thailand’s measurements in response to the flow of immigrant workers during 1978 – 2008 and aims to contribute a new understanding on Thailand’s migration policies in aspect of government views in each transitional period. It is arguable that the evolution of policies during this period is that Thailand’s policies on managing migrants are not designed with a holistic approach, but instead isolates migration issues from the domestic labor market, without long-run policies, and overlooked the actual causes of the problems. National Security is the crucial fundamental on the government view. Hence, The Thai government has been concerned with and has attempted to solve this problem for many years, though after three decades of development, Thai policies in managing migrant workers are still ineffective.</p> 2019-03-27T00:00:00+07:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/206542 The Study of didactics’ values in Lanna Literature “Lokahani” 2019-07-31T11:32:59+07:00 สิทธิชัย พันชน sittichai_p@outlook.com <p>This research aims to study the contents and didactic values in Lanna literature ‘Lokahani’ based on fifteen manuscripts by textual analysis.</p> <p>The result shows that Lokahani’ is well-known in Lanna and Lanchang regions. The title ‘Lokanhani’ indicates that it originally presented the legend of the declining of the world. In later era, moral teachings and how to live together in the society were added into the text. Since then the new interpretation was also given. The contents of teachings and values are divided into three groups. The first classification focuses on the fall of the world on account of moral degeneration of humankind. The second group is dhamma teachings related to the world and human, and general principles for harmonious living. The last group deals with spouse selection and human behaviour. Therefore, the teachings in the Lokahani change depending on the new the interpretation. The values of Lokahani are the tales employed in the text as an example to make Lanna people aware of the declination of both the world and human which is related to human’s morality in the society. Since this teaching is a universal matter without time framework, teachings and tales in the Lokahani can be taken as teaching materials for moral and ethical instructions.</p> 2019-03-27T00:00:00+07:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/206541 The Process of acceptance Fish Home innovation from PE 100 Pipe Case study Neunkho Community Rayong province 2019-07-31T11:45:07+07:00 ศิริศักดิ์ พิเชษฐ์โกมล bidvampire2013@gmail.com อุ่นเรือน เล็กน้อย bidvampire2013@gmail.com <p>This research aims to 1) study in the roles of sectors in both Fish Home innovation from PE 100 pipe which is distributing in NeunKho community and 2) suggest the guidelines regarding building innovation acceptance in community. This research applied qualitative methodology using focus group discussion among peoples relevant to Fish Home innovation from PE 100 pipe. The results indicated that, in the innovation procedures, SCG Chemicals Co., Ltd. plays significant roles to inspire people in building new Fish Home for sustainable solution. The role of NeunKho community is to express opinions and participate to building Fish Home innovation from PE 100 pipe. In addition, Marine and Coastal Resource Administration Office 1 joined in positioning Fish Home which is suitable for small aquatic animals. It was found that the cause of community peoples accepting in Fish Home innovation from PE 100 pipe is the ability to solve problems as required by community and also revolved the issue regarding weak point of existed Fish House resulting in the sustainable achievement of the solution with respect to reduction of aquatic animal in community. The community economic was recovered, the peoples in community earned higher income, particularly for fishermen obtained more benefits from fishing. The increased number of peoples participating building Fish Home innovation from PE 100 pipe obviously reflected that peoples in community accepted this innovation.</p> 2019-03-27T00:00:00+07:00 ##submission.copyrightStatement## https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/206543 Alternative pedagogic approaches for the requirement of cultural skills and knowledge with a foreign language 2019-07-31T12:00:13+07:00 กิตติพงศ์ ติรณะรัต giggbody@gmail.com <p>This article proposes a reflection on the didactics of foreign languages. Culture is involved an essential component of the language reports the emergence of the culture in today’s education. Our years of experiences of teaching French as a foreign language in Thailand and in diverse country has given us the possibility of interviewing more about a particular topic which seemed to us be the keystone of a humanized education. The notion of interculturality and other form of intercultural comparisons related to our teaching, to their complexity regarding the transmission of the cultural knowledges, researchers wanted to look through this reflection on the relevant and practical educational ways as for the implementation of a salient points of views into learners.</p> 2019-03-27T00:00:00+07:00 ##submission.copyrightStatement##