ผลของสารสกัดเปลือกมังคุดต่อเชื้อ Propionibacterium acnes

กนิษฐา อุดมทรัพย์พงศ์, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์

Abstract


มังคุด (Garcinia mangostana L.) จัดเป็นพืชในวงศ์  Guttiferae   เปลือกของมังคุดมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิด การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเปลือกมังคุดในการยับยั้งเชื้อ Propionibacterium acnes ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ไม่ชอบออกซิเจนสามารถเจริญเติบโตที่บริเวณเซลล์รากผมและเป็นสาเหตุทำให้เกิดสิว โดยทำการสกัดเปลือกมังคุดที่อบแห้งและบดละเอียดด้วยเมธานอล จากนั้นแบ่งสารสกัดเมธานอลสกัดต่อด้วยเฮ็กเซน เอทิลอะซิเตท และน้ำ ตามลำดับ  การตรวจหาสารสำคัญคือ สารอัลฟา-แมงโกสติน ด้วยเทคนิครงคเลขผิวบาง (thin layer chromatography (TLC)) และศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดในการต้านเชื้อ P. acnes ATCC 6919 โดยมี Dalacin T® เป็นสารควบคุมบวก  ผลการศึกษาพบว่า ได้สารสกัดหยาบที่สกัดด้วยเมธานอลคิดเป็นร้อยละ 16.5 ของน้ำหนักเปลือกมังคุดแห้ง   นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทมีปริมาณมากที่สุดเมื่อเทียบกับสารสกัดจากน้ำและเอทิลอะซิเตท การตรวจสอบสารสกัดเปลือกมังคุดด้วย TLC พบว่า มีแถบเรืองแสงของสารที่เป็นสารอัลฟา-แมงโกสตินจากสารสกัดเมธานอล เอทิลอะซิเตท และเฮ็กเซน การทดสอบประสิทธิภาพการต้านเชื้อ P. acnes พบว่า สารสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทมีผลยับยั้งการเจริญของเชื้อ P. acnes ได้ดีที่สุด รองลงมาคือสารสกัดเฮ็กเซน เมธานอล และ สารสกัดน้ำ ตามลำดับ โดยสารสกัดด้วยเอทิลอะซิเตทมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ (Minimum Inhibition Concentration (MIC))  และค่าความเข้มข้นต่ำสุดที่ฆ่าเชื้อ (Minimum Bactericidal Concentration (MBC))  เท่ากับ 0.63 และ 19.06 µg/ml ตามลำดับ

 

คำสำคัญ : มังคุด, สารสกัด, Propionibacterium acnes

 

Mangosteen, Garcinia mangostana L., is classified in Guttiferae family. Pericarp of mangosteen has antimicrobial effect on various microorganisms. The objective of this study was to investigate antibacterial activity of pericarp extracts against Propionibacterium acnes. P. acnes, an anaerobic bacterium, is able to grow at hair follicle and cause acne. Dry powder of mangosteen pericarp was extracted with methanol. The crude extract was separated by partition with hexane, ethyl acetate and water, respectively. A major active compound, α-mangostin, was detected by thin-layer chromatography. Antibacterial activity of the extracts was tested against P. acnes ATCC 6919. Dalacin T® solutionwas used as positive control. The methanol crude extract yield was 16.5% of the dried mangosteen pericarp. Ethyl acetate extract showed the highest yield among water and hexane extracts. TLC chromatograms showed that α-mangostin was present in methanol, ethyl acetate and hexane extracts. The ethyl acetate extract exhibited the strongest antibacterial effect among methanol, hexane and water extracts, respectively. MIC and MBC of the ethyl acetate extract against P. acnes were 0.63 µg/ml and 19.06 µg/ml, respectively.

 

Keywords : mangosteen, extract , Propionibacterium acnes

 

* Corresponding author: ratkom@kku.ac.th


Keywords


มังคุด, สารสกัด, mangosteen, extract , Propionibacterium acnes

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2014 วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน (Isan Journal of Pharmaceutical Sciences, IJPS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

ติดต่อ : กองบรรณาธิการวารสารเภสัชศาสตร์อีสาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 0 4320 2378 ต่อ 48311, 48321 โทรสาร 0 4320 2137

Contact : Isan Journal of Pharmaceutical Sciences Secretariat Office, Faculty of Pharmaceutical Sciences, 123 Mitrapharp Road, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand 40002 Tel: +66 4320 2378 Fax : +66 4320 2137

E-mail: ijps_thailand@yahoo.com

Website: http://pharm.kku.ac.th/IJPS และ http://tci-thaijo.org/index.php/IJPS

ISSN : 1905-0852    Impact Factor  = 0.105 ( in 2015 by TCI )