Published: 2013-03-06

Impacts of Antioxidative System and Oxidative Stress on Progression of Diabetic Mellitus

Thinnakorn Lao-ong, Kanokwan Jarukamjorn, Waranya Chatuphonprasert

1-14

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดพญายา

จักรพันธ์ สาแก้ว, จักรพันธ์ ปัญญา, จักรพันธ์ ปลาหนองโปร่ง, สยามพงศ์ ไชยจันทร์, เมธิน ผดุงกิจ, กรีพล แม่นวิวัฒนกุล

1

ผลของสาร (-)-epigallocatechin gallate (EGCG) ต่อการสลายไขมันในเซลล์ไขมันของหนูขาว

จิราวรรณ ไชยชาติ, พรรณี สอนราษี, วรรณพร พวงพันธ์, อธิกา จารุโชติกมล, ปวิตรา พูลบุตร

1

การพัฒนาตำรับยาฟูโรซีไมด์สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

กานต์ ชัยทอง, ณภัทร นวลสกุลกฤป, วิไลวรรณ พละไกร, บทนา: ฟูโรซี, บรรลือ สังข์ทอง, กรีพล แม่นวิวัฒนกุล

2

Quality Control For the Mixture of Phet Sang-Khaat Capsule

Thitiphong Phanharach, Kritsada Artitruangroj, Somchai Sopajan, Wanida Caichompoo, Kreephon Manwivattanagun

2

องค์ความรู้หมอพื้นบ้าน ณ ศูนย์บำบัดทุกข์สร้างสุขภาพชุมชนตำบลวังแสง จังหวัดมหาสารคาม

ภาลิณี เชื้อวงค์พรหม, พัชราภรณ์ วงเวียน, รุ่งนภา พิมโพธิ์, วิลัยภรณ์ วรเชษฐ, สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล, วนิดา ไทรชมภู

3

การพัฒนาวิธีเตรียมตัวอย่างก่อนขั้นตอนการสกัดสารแซนโธฟิลส์จากดาวเรือง

ชนิกานต์ ขอเหนี่ยวกลาง, ปิยะพร เทพนาที, วรรณลีลา ลิไธสง, โสภาพร พลนอก, สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์, วนิดา ไทรชมภู

3

การพัฒนาตำรับแท่งสติ๊กระงับกลิ่นกายจากน้ำมันมะกรูด

ชวิดา ปฐพีโชค, ยะภากร ผลภิญโญ, หทัยชนก คำขึ้น, อนุสรา คำพร, กรีพล แม่นวิวัฒนกุล, ปิลันธนา เลิศสถิตธนกร

4

การเตรียมยาเม็ดเคลือบฟิล์มฟ้าทะลายโจรผสมมังคุด เพื่อนำส่งยังลำไส้

เจนจิรา กุอุทา, รสสุคนธ์ ขามกุล, อรนุช ธนเขตไพศาล, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

5

การทดสอบเบื้องต้นถึงผลของสารสกัดสมุนไพรพลูคาว ต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP 3A4 จากตับหนู ในหลอดทดลอง

ณัฐกฤตา สาระ, ทิพยเนตร เกศไตรทิพย์, สุนิสา คำเขื่อนแก้ว, สุทธาสินี สุวรรณกุล, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

5

ผลการทดสอบเบื้องต้นของสารสกัดว่านกาบหอย (Tradescantia spathacea Swartz) ต่อการทำงานของเอนไซม์ CYP3A4 ในหลอดทดลอง

พลอยชมพู เจนศิริธีราภา, พิมลพรรณ ใจกว้าง, อลิษา ทิพย์เสนา, สุทธาสินี สุวรรณกุล, เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา

6

ยาเม็ดพาราเซตามอลที่เตรียมด้วยวิธีแกรนูลเปียกโดยใช้แป้งเป็นสารยึดเกาะในรูปแบบการผสมแห้ง

ณัฐชยา รุจิยาปนนท์, ภมรวดี ศรีประทุม, วรุณรัตน์ อุ่นม่วง, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์

6

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการสร้างสารกลุ่ม Canthin-6-ones ในรากลอยปลาไหลเผือกเล็ก

ศรีสกุล ศรีสุข, ธนพรรณ ชุมจันทร์, ทรงพร จึงมั่นคง, วราภรณ์ ภูตะลุน, ตรีเพชร กาญจนภูมิ, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

7

การพัฒนาสูตรตำรับครีมกันแดดโดยใช้การทดลองแบบ mixture design

วัชรี คุณกิตติ, กาจญนา หงษ์โรจนวิวัฒน์, นันทวัฒน์ ประยูรหาญ

8

ศิลาจารึกตำรายาวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

คณัฐวุฒิ หลวงเทพ, ดนัย วงศ์มีฤทธิ์, ศุภชัย ติยวรนันท์

9

คุณลักษณะทางกายภาพของสารกระจาย ผสมพอลิเมอร์ไทโอเลต

จารุ ป จารุ กิติโรจน์พันธ์, จุฬาลักษณ์ ไชยเชียงของ, ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล

9

การหาปริมาณน้ำตาลและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มที่มีจำหน่ายทั่วไป

พุทธวัฏ ประเสริฐสกุล, รัชยาพร อโนราช, จินดา หวังบุญสกุล

11

Gel containing mangosteen peel extract against Helicobacter pylori

Wiphawadee Jantarawong, Pimrawee Changlek, Ratiya Kukhetpitakwong

12

การศึกษาคุณสมบัติกายภาพของกากข้าวหมัก

อรวรรณ แซ่อึ้ง, พัชชานันท์ โททะรินทร์, แคทรียา สุทธานุช

14

ผลของระบบนำส่งน้ำมันหอมระเหยต่อฤทธิ์การต้านจุลชีพบางชนิด

นิติรัฐ ไหว้พรหม, วศิน ศรกายสิทธิ์, วัชรี คุณกิตติ

15

ผลการอมน้ำแข็งร่วมกับการได้รับสมุดพกเพื่อป้องกันเยื่อบุช่องปากอักเสบในผู้ป่วยที่ได้รับ 5-Fluorouracil (5-FU)

ปุณฑริกา วันชูเสริม, ฝนทิพย์ สิงห์ทอง, ไพรินทร์ ปาเส, ศุภกฤต สวัสดิรักษ์, วิระพล ภิมาลย์, เบญจมาศ คุชนี

15

ทัศนคติของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต่อการได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลอุดรธานี

ณัฐพงษ์ ขันซ้าย, ปัณณพร กาบเกษร, พจนันท์ อันภักดี, สามิตร สารโภคา, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, เปมรินทร์ โพธิสาราช

16

การศึกษาตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพ และการใช้ยา

เกียรติศักดิ์ อินเพน, วรายุทธ นาคีรักษ์, ฉัตรพล พรมรี, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง

17

ผลการคัดกรองและการให้คำแนะนำส่งเสริมสุขภาพในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ร้านยาคุณภาพในจังหวัดมหาสารคาม

พิมพ์สวรรค์ จั่นแก้ว, เมธา สีเชียงสา, อภิญญา ปานเจริญศักดิ์, อิสรีญา วีริยาสรร, พยอม สุขเอนกนันท์, พรชนก ศรีมงคล, ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

18

ผลการศึกษาบทบาทเภสัชกรในการป้องกันและแก้ไขการเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาสำหรับผู้ป่วยเอดส์

จุฑาลักษณ์ ประดับคำ, ลินดา เกษรล้ำ, วิมลวรรณ บรรเทากุล, ปิลันยา พิมพาวะ, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, กาญจนาภรณ์ ตาราไต

19

Prescribing Rate of Inhaled Corticosteroids for Patients with Asthma Based on Analysis of 18 Standard Files Database of Hospitals

Ruangrat Srisoonthon, Wannisa Uthaichai, Piyaluk Wandee, Waraluck Phonghunsa, Thananan Rattanachotphanit, On-anong Waleekhachonlert

19

ปัญหาจากการใช้ยาของผู้สูงอายุที่บ้าน ตำบลขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม

อรนุช สารสอน, นิศากร สิทธิ, อภิสิทธิ์ เรือนจันทร์, นัดดา พรหมสาขา ณ สกลนคร, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, อิสรา จุมมาลี

20

การประเมินผลการใช้สื่อวีดีทัศน์ เรื่องยาเหลือใช้ ต่อความรู้และความพึงพอใจของผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือด

อัครเดช จันทร์ขอนแก่น, ฉัตรชนก สิงห์โต, ทัศนีย์ วงษ์ธิชัย, ศุภษร อุตตะพุทธ, อรอนงค์ วลีขจรเลิศ, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช

21

ผลของการใช้โปรแกรมควบคุมน้ำหนักที่เน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารในประชาชนที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือโรคอ้วน

ปาริชาต ลิมปิกาญจนโกวิท, กานต์ชนก สุรนาถ, สุธนีกาญจน์ ศุภพณิชกุล, อภิวัฒน์ นาคเงิน, วิระพล ภิมาลย์, ภัทรพล เพียรชนะ

21

ผลของการให้คำแนะนำและติดตามเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักในนิสิตเภสัชศาสตร์

กรองกาญจน์ พันธ์ศิริ, ปิยานุช กลับกลาง, ภาณุมาศ ดวงจันทร์โชติ, อัชณา ทองกุล, วิระพล ภิมาลย์, วัชรินทร์ พากฏิพัทธ์

22

ประสิทธิผลของการดูแลคุณภาพการใช้ยาโดยเภสัชกร ร้านยาคุณภาพ

พิทยา ฤาไกรศรี, ปรมาภรณ์ ดาวงษา, ศิราภรณ์ บุญทันเสน, จงกล สุทธิโส, พยอม สุขเอนกนันท์, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์

22

บทบาทคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดและนโยบายการใช้ยาสามัญทดแทนยาต้นแบบในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ณัฐนิชา อาจแก้ว, ทุ่งฝน ทับสมบัติ, พรนภา นาราษฎร์, มณีรัตน์ เปี่ยมสติ

23

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการเลือกซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของชุมชนบ้านมะกอก จังหวัดมหาสารคาม

ธนัชพร วรรณทิพย์, กาญจนา เกิดสุข, เทพวิมล โลหณุต, อภิญญา เกี้ยวสันเทียะ, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, ธนพงศ์ ภูผาลี

24

การศึกษามูลค่ายาและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการหาสาเหตุพร้อมทั้งแนวทางแก้ปัญหายาเหลือใช้ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง : กรณีศึกษา ชุมชนบ้าน

กนกพร พาพิทักษ์, ธาสินี อภิญญพานิชย์, พรหมพร บุญญะวัติพงศ์, พีรยุทธ วิพัฒน์เกษมสุข, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, ธนพงศ์ ภูผาลี

24

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือนที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลจังหวัด

ภัสรา ทองไทย, ภัทรา น้อยสุวรรณกิจ, สุชาดา ทิคะชน, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช

25

การประเมินรูปแบบการใช้ยาบรรเทาอาการปวดและเสริมบรรเทาปวดในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม ณ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์

ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, วัชรินทร์ พากฏิพัทธ์, จิรนัติ พลเจียก, สุรีย์พร งิ้วพรหม, อาภามาศ โคตรแสนลี, ณัฐมลพรรณ สุชินศักดิ์

25

Motivation and Obstacles in Enrolling to the Community Pharmacy Accreditation (CPA)

Piyawan Khanburee, Warunya Wongwanna, Angsumalin Yingyuen, Jeerisuda Khumsikiew, Nonglek Kunawaradisai

26

ผลลัพธ์การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหืด คลินิกโรคหืดอย่างง่าย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ทวีศักดิ์ ขำพุก, อารยา วิฑิตพงษ์วนิช, เอกพล เอกเศวตอนันต์, พัชรี กาญจนวัฒน์, พีรวัฒน์ จินาทองไทย, แสวง วัชระธนกิจ

27

พฤติกรรมการใช้บริการนวดแผนไทยในสถานบริการของรัฐและเอกชน เขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ณรงค์รัชช์ สรรพทวีบูรณ์, เธียรวิชญ์ เมืองซำ, มานิตา แก้วลายทอง, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

27

การอบสมุนไพร: ทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชน

เจนจิรา คิดกล้า, โสภารัตน์ พุทธรักษ์, อริยะ วัฒนชัยสิทธิ์, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

28

บทบาทเภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขกับการพัฒนางาน แพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ

ธีระยุทธ วงค์ชัย, ปาณิศา ภุมรินทร์, สุรัชฎาพรรณ อินทพรม, แสวง วัชระธนกิจ, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

28

สถานการณ์และปัญหาอุปสรรคการใช้ยาสมุนไพร ในโรงพยาบาลของรัฐ

พนิดา โนนทิง, สุวิชชา เจริญพร, น้องเล็ก คุณวราดิศัย, แสวง วัชระธนกิจ, อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

29

Survey of Nurses’ Roles and Attitudes towards Adverse Drug Reaction Monitoring and Reporting

Pannyada Horata, Kanchanok Gniamsombat, Siriluk Jaisue, Narumol Jarernsiripornkul

29

The application of telephone call back to survey the incidences of adverse drug events of ambulatory oncology patients

Sirikarn Kawin-atichart, Preeyanuch Weeraprasit, Nantanat Prempraphan, Aumkhae Sookprasert, Suthan Chanthawong

30

การประเมินความรู้ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด ณ โรงพยาบาลอุดรธานี

ปภาวี พิมพ์ทอง, เกษราภรณ์ เยาวะพันธ์, ชัยณรงค์ เบ้ารักษา, สุธาร จันทะวงศ์

30

A Retrospective Study of Carboplatin Adverse Effects in Oncology Patient at Bumrungrad International Hospital from January 2011 to January 2012

Suthan Chanthawong, Surasit Issarachai, Nirachorn Kuchonthara, Awika Setrit, Nantanat Prempraphan, Suphansa Phalapanyakoon

31

การสำรวจความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อคำแนะนำพิเศษบนซองยา

วราภรณ์ ธรรมวงศา, จุฑามาศ ทาบโลกา, วิชวรรณ ฟังอารมณ์, เจษฎา นพวิญญูวงศ์, รัชฎาพร สุนทรภาส, เชิดชัย สุนทรภาส

31

การประเมินความเสี่ยงของ Bisphenol A (BPA) ในขวดนมเลี้ยงเด็กทารก

กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา, ศิขรินทร์ ศรีหาญ, รุ่งทิพย์ นวะโคกศรี

32

การหาสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดกรดคลอโรเจนิกจากใบติ้วขาวโดยใช้การออกแบบส่วนผสมกลาง

ณัฐปภัสร์ ตั้งพานทอง, มาดีน่า พันธพงศ์ธรรม, จุฑารัตน์ บุระสิทธิ์, วันดี รังสีวิจิตรประภา, บัญชา ยิ่งงาม

34

Antimicrobial Effects of Thai Plants Against Acne-inducing Bacteria

Panjapa Kolakul, Niramai Fangkrathok, Plearn Kammungkun, Ploykwan Kranjanasurat, Bungorn Sripanidkulchai

34

การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอและการสกัดโปรตีน จากใบมันสำปะหลัง

ภัทราวรรณ รถเพ็ชร, ธนิสร์ ปทุมานนท์, นาฏศจี นวลแก้ว

35

Nicotine - Magnesium Aluminum Silicate Microparticles: In vitro Evaluations

Watchara Kanjanakawinkul, Satit Puttipipatkhachorn, Thaned Pongjanyakul

36

ผลของแป้งต่อคุณลักษณะของไฮโดรเจลที่เตรียมได้จากยางธรรมชาติ

จตุพร ประทุมเทศ, วริษฎา ศิลาอ่อน, ชัยวุฒิ วัดจัง, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

36

การตรวจสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์ปริมาณคาแรนตินในผลิตภัณฑ์แคปซูลมะระขี้นกโดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟีแบบแผ่นบาง

ชาตรี ศรีทิพย์อาสน์, ณัฐกฤษฎิ์ วรรณภาส, นพรัตน์ นิเวศน์ไชยยันตร์, จรรยา อินทรหนองไผ่

37

การพัฒนาสื่อแอนิเมชั่นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลสกลนคร และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ดุษฎลภ์ ศิริศักดิ์รัชกุล, จิตศรา แสนเรียน, วรรณนิภา ศิริกัณรัตน์, วราภรณ์ พิมพล, พีรยา สมสะอาด, ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, พรชนก ศรีมงคล

37

ผลของการให้ความรู้เรื่องยาปฏิชีวนะโดยวิธีการบอกเล่า สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อพื้นบ้าน แก่ประชาชนบ้านหนองแต้ จังหวัดมหาสารคาม

อัจฉรา มีดวง, ฐาปนีย์ นนท์สะเกษ, กิตติพร รัชตเวชกุล, สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง

38

ผลของการดูแลคุณภาพการใช้ยาโดยเภสัชกร ในร้านยาคุณภาพ

ธาริตา ขจรจรัสกุล, นุชจนา คำโสภา, ภูวดล วาทโยธา, อภิรักษ์ ทักษิณ, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, พยอม สุขเอนกนันท์

40

การพัฒนาศักยภาพการเลือกซื้อและการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมีคุณภาพในนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรรณิกา สุวรรณวิจิตร, ปาณิสรา ตะนุมงคล, นราภรณ์ วงศ์ละคร, สุจิตรา เลิศสงคราม, ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง, ธนพงศ์ ภูผาลี

40

ผลการให้คำแนะนำและการใช้ยาในการเลิกบุหรี่ในร้านยามหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือของหน่วยบริการ ระดับปฐมภูมิ

ธิดารัตน์ อาจจุฬา, เบญจมาศ ดีแป้น, วัลภา แก้วคำลา, พัชวลี จันทเสน, ภัทรพล เพียรชนะ, ธีระพงษ์ ศรีศิลป์

41

การไม่มารับบริการในสถานพยาบาลหลักของผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ทิพวรรณ สิมสินธุ์, ธัญลักษณ์ จงมีศิลป์, สุทธิพร มิ่งชัย, สุพัตรา นามวงศ์

41

การประเมินรูปแบบการใช้ยาบรรเทาอาการปวดและยาเสริมบรรเทาปวดในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อม ณ โรงพยาบาลจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภัทรินทร์ กิตติบุญญาคุณ, เพียงขวัญ ศรีมงคล, ภัทรพล เพียรชนะ, ธัญญลักษณ์ ฝูงชมเชย, ไปรมา แดนดงยิ่ง, ภัทรบุญ รุ่งสว่าง, ฤชุกร สินธุรัตน์, วราภรณ์ ภูราศรี, สุกัญญา แก้วอาษา, อำพร คำปัด

42

Development of Tea Extract Balms

Rujira Charoenniwassakul, Natsajee Nuankaew, Ekapol Limpongsa, Napaphak Jaipakdee

42

Development of Soy Isoflavone Body Scrub Formulations

Lalita Leksantiku, Ekapol Limpongsa, Napaphak J aipakdee

43

ผลของสาร cycloalliin ต่อการสลายไขมันในเซลล์ไขมันจากหนูขาว

อธิกา จารุโชติกมล, จินตนา ประทุมชาติ, จิราพร พรหมโคตร, ฉวีวรรณ พุ่มเพ็ชร, ศิรินันท์ จันร่องคำ

44

ความสัมพันธ์ของพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์: อัตราการกำจัดยาฟีนัยโตอินและวาลโปรเอท

สิริกานดา โกสุวรรณ, อรณัส อินทรามะ, อรวรรณ ภักดีพินิจ, กนกวรรณ ลีละศาสตร์, ทัดตา ศรีบุญเรือง

44

การพัฒนาและประเมินสื่อให้ความรู้เรื่องการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดสำหรับสตรีชาวไทใหญ่

ภูริดา เวียนทอง, ภัสรา ภู่เจริญ, สวรรยา ปิ่นประทีป, อาภา งามปัญญา

45

The Development of Drug Delivery System for Caries Preventive and Therapeutic Approach

Pensiri Sirikumgorn, Jomjai Peerapattana, Apa Juntevee, Nasajee Naunkaew

46

การพัฒนาตำรับผงแห้งละลายน้ำก่อนรับประทานของโซเดียมซิเตรทกับกรดซิตริก

จันจิรา โพธิ์พัฒน์, ฐานมาศ เถื่อนหมื่นไวย, พิชญา วรรณสุทธิ์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ทรงพร จึงมั่นคง, วริษฎา ศิลาอ่อน

47-49

การพัฒนาตำรับยาเม็ด Theophylline แตกตัวเร็วในช่องปาก

จุฑารัตน์ สมดี, รวีวรรณ แจ้งไชย, วิจิตรา อุดมสันติ์, อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ, ชลลัดดา พิชญาจิตติพงษ์, วริษฎา ศิลาอ่อน

50-53

การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัด Taraxacum officinale ในเซลล์มะเร็ง

ภูริชญ์ อินต๊ะ, เกวลี ศรีทองกุล, อรนุช ธนเขตไพศาล, ณรงค์ชัย จักษุพา

54-57

การวิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนินและการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากใบหม่อน

ปัญญดา ปัญญาทิพย์, ปิยะสุดา โทสวนจิตร, สุธาสินี ทัพพสารพงศ์, ปราโมทย์ มหคุณากร, เพลินทิพย์ ภูทองกิ่ง, บรรลือ สังข์ทอง

58-59

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉินในนักเรียนนักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

พรทิพย์ มีชัย, ชไมพร บุญร่วม, พรเพชร สิมพา, ณัฐณิชา แดงสกุล, สุรศักดิ์ ไชยสงค์, อิสรา จุมมาลี

60-63

ผลของระดับยา tacrolimus ที่อยู่ในช่วงการรักษาในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต

กิตติกา แก้วมหาวงศ์, ธัญวรรณ ชมภูนิมิตร, อาภรณี ไชยาคำ, เด่นพงศ์ พัฒนเศรษฐานนท์, ชลธิป พงศ์สกุล

64-69

ประโยชน์และผลลัพธ์ด้านความรู้ของการอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น

ณัฏฐกา สุรเสน, ทิพาพร กาญจนราช, รักษวร ใจสะอาด

75-79

ต้นทุนของผู้ป่วยในการรักษาโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน

สุรศักดิ์ ไชยสงค์, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, ภัสรา ทองไทย, ภัทรา น้อยสุวรรณกิจ, สุชาดา ทิคะชน

90-94

ผลการให้คำแนะนำปรึกษาโดยเภสัชกรร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดียในผู้ป่วยโรคหืดผู้ใหญ่

วิระพล ภิมาลย์, ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช, กนกพรรณ พิลาลัย, เพ็ญพักตร์ หระดี, วิลาสินี ตรีภพ, นลินี โพธิจักร

95-99

การศึกษาแป้งข้าวเหนียวดัดแปรในการเป็นสารเพิ่มปริมาณ-สารยึดเกาะ สำหรับการผลิตยาเม็ดแบบตอกโดยตรง

พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ, วรนุช ศรีเจษฎารักข์, ผดุงขวัญ จิตโรภาส, Makoto Otsuka, จอมใจ พีรพัฒนา

100-103

Development of diclofenac sodium orodispersible tablets using wet granulation technique

นภภัค ใจภักดี, จิรวัฒน์ จันทองหลาง, พงศธร ตัถยาธิคม, ธเนศ พงศ์จรรยากุล, เอกพล ลิ้มพงษา

104-108

ผลของสารสกัดผักกาดฮีนในการป้องกันแผลในกระเพาะอาหารของหนูทดลอง

จารุวัฒน์ บุญวิจิตร, กิตติศักดิ์ ศรีพานิชกุลชัย, บังอร ศรีพานิชกุลชัย, วนัสนันท์ แป้นนางรอง, มาลาภรณ์ วิชัย

113-117

ผลปลอดพิษของสารสกัดดอกอัญชันสีม่วงต่ออวัยวะระบบสืบพันธุ์เพศผู้ของหนูแรท

จาตุรณต์ บุรวัฒน์, วรรณิศา สุโขรัมย์, รรินธร สัมฤทธิ์, สุภัจฉรี อรัญ, สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด

118-122

การศึกษาผลของสารต้านออกซิเดชันบางชนิดต่อปริมาณเคอซิทินในสารสกัดมะรุม

สุภาวดี ดาวดี, ธนากร ปัญญา, นรินทร์ จันทร์ศรี, บังอร ศรีพานิชกุลชัย

123-127

การศึกษาความเป็นพิษของไนโอโซมต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์

บัญชา ยิ่งงาม, ณัฐพันธุ์ ศุภกา, วันดี รังสีวิจิตรประภา

133-136

วิธีเอนไซม์-ลิงค์ อิมมูโนแอสเซย์สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารไมโรเอสทรอล ในผลิตภัณฑ์กวาวเครือขาว

กรวิทย์ อยู่สกุล, อรพินทร์ อุดมศิลป์, ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล, Hiroyuki Tanaka, ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ, วราภรณ์ ภูตะลุน

137-140

การพัฒนาตำรับน้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดเปลือกต้นมะขามป้อม (Phyllanthus emblica L.) สำหรับโรคติดเชื้อแคนดิดาในช่องปาก

กรทิพย์ ภัทรธนากร, จินนภา บุญเฉลียว, ศุภกิจ ชัยเพชร์, สุคนธ์ทิพย์ สีแสด, สกุลรัตน์ รัตนาเกียรติ์, พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ

151-154

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดเห็ดหิ้งเกือกม้า

ชลดา จัดประกอบ, พรพรรณ เหล่าวชิระสุวรรณ, เมธิน ผดุงกิจ

175-179

การพัฒนาฟีนาสเตอไรด์โปรนิโอโซมเพื่อการนำส่งผ่านทางรูขุมขน

ภณิกชา วิชยปรีชา, บัญชา ยิ่งงาม, ณัฐวุฒิ เจริญไทย, วันดี รังสีวิจิตรประภา

180-185

Formulation and evaluation of facial mask from gelatinous pulp of Dillenia fruit

Saengrawee Sutthiparinyanont, Chakkapan Banpot, Vongsakorn Kumsuwan, Wanassnant Kajthunyakarn, Pathomthat Srisuk, Padungkwan Chitropas

198-204

ปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมเควอร์ซิตินนิโอโซมโดยวิธีโปรนิโอโซมเจล

ฐมาภรณ์ เชื้อตี่, จุไรลักษณ์ กิจเจริญ, นภสร จึงสุวัฒนานนท์, นพวรรณ พรอิสสระเสรี, ชาญณรงค์ ชาญณรงค์

211-216

ฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของสารสกัดบริสุทธิ์บางส่วน จากเปลือกมังคุด

ณรงค์ พันหอม, วัชรีวรรณ มหามิตร, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์

217

Development of Okara Mixed Cereal Bar and Acceptance Testing of Volunteer

Katreeya Teeradechakul, Neungruthai Poowanich, Padungkwan Chitropas

219

Cytotoxicity study of Triphala and Ficus botryocarpa Miq

Thiranut Ramutton, Chintana Phawong, Preeyawis Na Ubol, Natsajee Nualkaew, Boonrat Tassaneetrithep

220

Effects of aqueous extracts from Pleurotus sajor-caju on the inhibition growth of breast cancer cell lines

Chintana Phawong, Thiranut Ramutton, Artit Wongsa, Natsajee Nualkaew, Boonrat Tassaneetrithep

220

การศึกษาความพึงพอใจของการใช้ครีมขัดผิวจากกากงาดำ

นาถธิดา วีระปรียากูร, นรินทร์ จันทร์ศรี, อาภากร หล้าวงศ์, ศศิโสม วัยทอง

222-226

การพัฒนาตำรับโทนเนอร์สารสกัดลำต้นอด

Jomjai peerapattana, Bungorn Sripanidkulchai, Unchalee Tattawasart, Pathomthat Srisuk

227-230

ฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียและคุณสมบัติการทนความร้อนของแบคเทอริโอซินที่ผลิตจากคีเฟอร์

รุ่งโรจน์ ศรีรักษา, ศิริรัตน์ ดีศีลธรรม, อนุชิตา มุ่งงาม, เกษศิรินทร์ ศักดิ์วิวัฒกุล

231-235

การพัฒนาเกลือขัดผิวที่เตรียมจากเกลือทะเล

ธนวรัท จันทะนัด, กานต์ชนก ดอนโชติ, นภภัค ใจภักดี, เอกพล ลิ้มพงษา

236-239

การพัฒนาเม็ดขี้ผึ้งน้ำมันส้มสำหรับนวดอโรมา

กฤษณา อักษรเสือ, ธีรนาถ ดอกกุหลาบ, ไพลิน ลืออดุลย์, ปฐมทรรศน์ ศรีสุข, ผดุงขวัญ จิตโรภาส

240-244

ผลของสารสกัดเปลือกมังคุดต่อเชื้อ Propionibacterium acnes

กนิษฐา อุดมทรัพย์พงศ์, รติยา คูเขตพิทักษ์วงศ์

245-249