เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้แก่ สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาอุตสาหกรรมการผลิต สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ สาขาเทคโนโลยีอาคาร สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสาขาสถาปัตยกรรม