รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธ ไกยวรรณ                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

       รองศาสตราจารย์ ดร.บุรฉัตร ฉัตรวีระ                          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิต เลิศวัฒนารักษ์                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ               มหาวิทยาลัยพะเยา

       รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ มากุล                               มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

       รองศาสตราจารย์ ดร.ณพล อยู่บรรพต                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ                   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ                      สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา พลาพรม                         มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ ใจเรือง                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

       อาจารย์ ดร.กฤษดา เสือเอี่ยม                                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

       อาจารย์ ดร.ภาสุระ อังกุลานนท์                                 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

       อาจารย์ ดร.ลักขณา ฤกษ์เกษม                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

       อาจารย์ ดร.พรชัย  ตามถิ่นไทย                                  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร      

       อาจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

       อาจารย์สิทธัตถ์  มาดี                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

       นางสาวสโรชินี  แดงประไพ                                      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

       นายประสิทธิ์  วรวงศ์                                              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

       นายอภิมุข  สวรรค์ประธาน                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร