วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Industrial Technology Lampang Rajabhat University Journal)

ISSN 1906-5337 (Print)
ISSN 2672-9539 (Online)

วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปางจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการ ด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยทำการตีพิมพ์บทความวิจัย และบทความวิชาการทั่วไป สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และสหวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การส่งบทความโดยใช้ระบบออนไลน์

2015-01-23

วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ

ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ที่นี้  http://www.journal.itech.lpru.ac.th/

โดยใช้ระบบออนไลน์ นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป  ***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 054-237399 ต่อ 1339 ***

Vol 11 No 2 (2018): กรกฎาคม 2561 - ธันวาคม 2561

Published: 2018-12-25

Logistics Operations Optimization in Case Study to Transport Routing and Production Scheduling

ณัฐญา ล่อเจริญศักดิ์, พีรพล สวัสดิ์ตาล, นคร ไชยวงศ์ศักดา, ประเวช อนันเอื้อ, ขวัญเรือน สินณรงค์, วัชระ วัธนารวี, ชยากร พุทธกำเนิด, เสกสรรค์ วินยางค์กูล

14-28

Simulation of Replenishment Planning for the Central Supply Laundry Department in Songklanagarind Hospital

นิติพัฒน์ เหล่ามงคลชัยศรี, วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว, นิกร ศิริวงศ์ไพศาล

40-53

Determination of Drying Rate of Jackfruit by Infrared Dryer, Vacuum System

เรวัฒ คำวัน, สุรสิทธิ์ เที่ยงจันตา, สวัสดิ์ กีไสย์

67-77

Reinforcing Steel Cutting Methods to Minimize Trim Loss Steel for Precast Concrete L-Shape Retaining Wall

ศรีวรรณ ฤกษ์ภูริทัต, ศรายุทธ มาลัย

78-90

The Role of Water in the Synthesis of Fly Ash-Based Geopolymer

Hongsheng Cheng, Darunee Wattanasiriwech, Suthee Wattanasiriwech

102-112

View All Issues

Indexed in tci