การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของวารสาร

2019-02-24

ทางกองบรรณาธิการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของวารสาร ดังนี้

1. รูปแบบการเผยแพร่วารสาร จากเดิม เผยแพร่วารสารเป็นรูปเล่มวารสาร  เป็นทั้งในรูปแบบรูปเล่มวารสารและ รูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

2. เดือนที่เผยแพร่วารสารจากเดิม เดือน มกราคม และ เดือน สิงหาคม เป็น เดือน มกราคม และ เดือน กรกฎาคม ของทุกปี เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

3. รูปแบบการจัดทำเอกสารอ้างอิง (References) จากเดิม รายการอ้างอิงภาษาไทยจัดทำเป็นภาษาไทย เป็น จัดทำเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง และใช้วิธีการแปลงสาส์น (https://164.115.23.167/plangsarn/) ตามมาตรฐานการอ้างอิงแบบ APA 6th edition ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป

การส่งบทความเพื่อการตีพิมพ์ (Submission)

2019-02-24

1. หลักเกณฑ์การเขียนต้นฉบับ
2. หากไม่สามารถ submission ได้
     A: ผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่าสถานะผู้ใช้เป็น Author ในวารสาร ศึกษาวิธีการได้ที่ Click
3. วิธีการ Submission ขอให้ผู้ใช้ระบบดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้
     3.1 ขั้นตอนที่ 2 Upload Submission Click
     3.2 ขั้นตอนที่ 3 Enter Metadata Click     
4. Download Template บทความวิจัย/ปริญญานิพนธ์  บทความวิชาการ/Book Review