กระบวนการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นแพทย์: การประยุกต์ใช้แนวทางการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา

Main Article Content

phachadapan odompet

Abstract

The study of spiritual healing has a purpose. To understand the meaning, nature, conditions, and experiences associated with being a medical practitioner who is spiritually. The researcher conducted the study based on Phenomenology qualitative research. Researchers have to study from experienced informants. The researcher selected the data group as specific. There were 7 main informants in this research. This is a group who have been Doctor awarded. Outstanding Doctor of Rural Medicine Award from Faculty of Medicine Siriraj Hospital Outstanding Rural Medical Award from Kanokasak Poolsuk and The Medical Council Doctor's Award between Year 2007 to 2015. Research result, First the Meaning Spirituality. There are two dimensions: focus on internal attribute and external attribute. Second issue The nature of the physician is spiritual. It consists of Academic characteristics and life style. Third issue The condition of being a medical doctor is derived from the condition. Knowledge condition Behavioral conditions And from social support conditions. Fourth issue The experience of a medical doctor The doctor will gain experience in life before becoming a doctor. Issue 5 The process of molding a medical practitioner with spirituality. Love grows The beginning is made from the imagination. It is our intention to reach the path to becoming a doctor. Training process And the work to the area.

Keywords

Article Details

How to Cite
odompet, phachadapan. (2018). กระบวนการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นแพทย์: การประยุกต์ใช้แนวทางการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา. Journal of Behavioral Science for Development, 10(2), 83-102. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/126519
Section
Research Article