Return to Article Details กระบวนการหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นแพทย์: การประยุกต์ใช้แนวทางการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา Download Download PDF