รูปแบบ ผลกระทบ และวิธีการจัดการเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ของนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย Patterns, Effects and Coping with Cyber Bullying among Students of a College in the Southern Part of Thailand

Main Article Content

ธันยากร(Tanyakorn) ตุดเกื้อ (Tudkuea) มาลี (Malee) สบายยิ่ง (Sabaiying)

Abstract

The purpose of this qualitative study was to explore the patterns, effects and coping with cyber bullying among students of a college in the southern part of Thailand.  Key informants were 21 college students aged between 19 to 25 years, in the Southern part of Thailand who had experienced cyber bullying. Data were collected through group interviews and in-depth interviews. Findings indicated that the patterns of cyber bullying consisted of gossiping, reviling with vulgar words, defamation, intimidation and sexual harassment. As a result, victims got furious, angry, frustrated, stressed, anxious and embarrassed. This indirectly affected the victims’ mental as well as physical health leading to depression that resulted in their inability to socialize and even feeling suicidal. Most of the students coped with cyber bullying using negotiation, immediate response, stopping interaction, patience by not interacting, being passive, deleting or blocking and screening friends, and consulting close friends. The management methods that students did not use were consulting their parents or guardians, and taking legal actions because they believed that the problem could not be solved by law.

Keyword:  victims of cyber bullying, coping with cyber bullying

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ ผลกระทบ และวิธีการจัดการเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย โดยใช้ระบบระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย มีอายุระหว่าง 19-25 ปี ที่เคยมีประสบการณ์การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น จำนวน 21 คน ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ ประกอบด้วย การถูกนินทา ด่าทอ ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย ถูกหมิ่นประมาท ถูกข่มขู่ และการถูกคุกคามทางเพศ ซึ่งส่งผลกระทบให้นักศึกษารู้สึกโมโห โกรธ รู้สึก
คับข้องใจ รู้สึกเครียด วิตกกังวล และรู้สึกอับอาย ทั้งนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมทำให้สุขภาพจิต
เสื่อมเสีย ร่างกายอ่อนแอ และเกิดภาวะซึมเศร้า จนไม่สามารถเข้าร่วมสังคมกับบุคคลอื่นได้ และมีสภาวะคิดอยากฆ่าตัวตาย ทั้งนี้นักศึกษาส่วนใหญ่มีวิธีการจัดการเมื่อถูกรังแกบนโลกไซเบอร์ คือ การเจรจาต่อรอง การโต้ตอบกลับทันที การหยุดการโต้ตอบ การอดทนไม่โต้ตอบ และทำตัวเฉยๆ การลบ หรือบล็อก การกลั่นกรองเพื่อน และการปรึกษาเพื่อนสนิท ทั้งนี้วิธีการจัดการที่นักศึกษา
ไม่เลือกใช้ คือ การปรึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครอง และการดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เชื่อว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

คำสำคัญ:   การถูกรังแกบนโลกไซเบอร์   ผลกระทบ   วิธีการจัดการ

Article Details

Section
Research Article