การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำกลุ่มของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

Puttisak Naewtong

Abstract


การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำกลุ่มของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวัดของภาวะผู้นำกลุ่มของครูที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ จำนวน 556 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จำนวน 1,294 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่บรรจุข้อความและมาตรประเมิน 5 ระดับ แล้ววิเคราะห์องค์ประกอบด้วยวิธีองค์ประกอบหลักและติดตามด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงเทียบขนาน จากนั้นสกัดปัจจัยร่วม ด้วยวิธีการวิเคราะห์แกนหลักและหมุนแกนโดยวิธี Direct Oblimin และวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่สำคัญจำเป็นของภาวะผู้นำกลุ่มของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีจำนวน 6 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กัน (อธิบายความแปรปรวนได้ 61.140 %) ประกอบด้วย จิตสำนึกกลุ่ม (38.154%) ความไว้วางใจในกลุ่ม (5.924%) การสื่อสารในกลุ่ม (5.274%) การสนับสนุนทางอารมณ์ (4.544%) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (3.841%) และความเป็นฝึกแผ่นในกลุ่ม (3.403%) และตัวแปรสังเกตได้แต่ละองค์ประกอบภายใต้โมเดลการวัดภาวะผู้นำกลุ่มของครู มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ทุกองค์ประกอบ

Keywords


Collective Leadership, Factors Analysis, Parallel Analysis

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม
10110