การศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม บนแอพพลิเคชั่นไลน์ ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

วิภาวรรณ (Vipawon) ลิขิตเลิศล้ำ (Likhitlertlum)

Abstract

The study of meaning and components of the appropriately social network usage on Line application for elders in Bangkok

This study aimed to study meaning and components of the appropriately social network usage on Line application for elders in Bangkok. Qualitative method: Case study was employed. The researcher collected data by utilizing in-depth interviews. There were 6 key informants who were 60 years old or over. All of them had to use Line application. Moreover, this study also conducted in-depth interview with 2 secondary key informants, an information technology specialist and 3 specialists in aging people. The interview had been continued until the data became saturated following by transing into text files and analyzing content respectively. The research findings indicated that most elderly people provided the meanings and components of the appropriate use of online social network as the behavior to communicate with others via Line usefully. The advantages attained by this  behavior were being happy and encouraged. Additionally, it led to joyfulness and feeling cozy as if they were close to relatives or friends who were far away. Also, this application provided some more benefits namely being a storage to keep data and helping these elderly to spend their time wisely. Importantly, the behavior must not harm oneself and others including not to be used excessively. Keywords: appropriately social network usage, Line application, elder

        การวิจัยเรื่องการศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม บนแอพพลิเคชั่นไลน์ ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสมของผู้สูงอายุ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลอาศัยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 คน ที่ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ และผู้ให้ข้อมูลรอง จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ จำนวน 3 คน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์แบบอนุมาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุได้ให้ความหมายและองค์ประกอบของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม ในมุมมองของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครไว้ว่า “การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม” หมายถึง พฤติกรรมการสื่อสารกับผู้อื่นโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์แอพลิเคชั่นไลน์ที่ เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ ได้รับความสุขและกำลังใจ คลายเหงา ทำให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และใช้เก็บบันทึกต่างๆ   พฤติกรรมนี้ต้องไม่ก่อให้อันตรายต่อตนเองและผู้อื่น มีการใช้งานอย่างพอดีทั้งในด้านข้อมูลและเวลา คำสำคัญ : การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม แอพพลิเคชั่นไลน์ ผู้สูงอายุ


Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ลิขิตเลิศล้ำ (Likhitlertlum)ว. (Vipawon). (2017). การศึกษาความหมายและองค์ประกอบของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างเหมาะสม บนแอพพลิเคชั่นไลน์ ของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร. Journal of Behavioral Science for Development, 9(2). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/85100
Section
Research Article