การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในชีวิตคู่ ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร : COMMUNICATION IN CONFLICT RESOLUTION OF THE GENERATION Y THAI COUPLES IN BANGKOK

Varanyaphas Sirinithiyaprapha, นริสรา พึ่งโพธิ์สภ, ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

Abstract


The purpose of this research is to provide an understanding of the conflict situation within the marriage life alongwith an extent to which the effectiveness in communication skill can reduce the conflict in the generation-y-married couples. This research draws on in-depth interviews with the 4 qualified generation-y-married couples, all of them are based in Bangkok. 

The study shows that major common causes of conflict between married couple are emotional , negative and silence in communication skills, while the type of communication skills such as positive communication , third-party communication ,communication by heart , communication by action and non verbal communication will strongly reduce the number of conflicts among the marriage life.

Keywords: Conflict Situation In Marriage Life, Communication In Conflict Resolution,    Genearation Y


Full Text:

PDF


Copyright (c) 2017 วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว
114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม
10110