การสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งในชีวิตคู่ ของคู่สมรสเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร : COMMUNICATION IN CONFLICT RESOLUTION OF THE GENERATION Y THAI COUPLES IN BANGKOK

Main Article Content

Varanyaphas Sirinithiyaprapha นริสรา พึ่งโพธิ์สภ ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

Abstract

The purpose of this research is to provide an understanding of the conflict situation within the marriage life alongwith an extent to which the effectiveness in communication skill can reduce the conflict in the generation-y-married couples. This research draws on in-depth interviews with the 4 qualified generation-y-married couples, all of them are based in Bangkok. 

The study shows that major common causes of conflict between married couple are emotional , negative and silence in communication skills, while the type of communication skills such as positive communication , third-party communication ,communication by heart , communication by action and non verbal communication will strongly reduce the number of conflicts among the marriage life.

Keywords: Conflict Situation In Marriage Life, Communication In Conflict Resolution,    Genearation Y

Article Details

Section
Research Article
Author Biographies

Varanyaphas Sirinithiyaprapha

นิสิตปริญญาเอก สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นริสรา พึ่งโพธิ์สภ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฐาศุกร์ จันประเสริฐ

อาจารย์ ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ