ภาวะผู้นำที่แท้จริง: ความเป็นมาและประเด็นวิจัยในบริบทการศึกษาไทย

Main Article Content

ธีรภัทร (Dhirapat) กุโลภาส (Kulophas) http://orcid.org/0000-0001-8579-7466

Abstract

Authentic Leadership: Background and Research Topics in Thai Educational Context

Authentic leadership has been a topic of interest among various fields of study due to positive impacts on several desirable individual and organizational outcomes. Authentic leader was defined as being self-aware, showing sincerity, judging fairly, and behaving according to their own values, beliefs, and principles (Banks, McCauley, Gardner, & Guler, 2016: 635). These qualities were essential for educational leaders as well. Research showed that authentic school leaders helped improve trust, work engagement, intention to return (Bird, Chuang, Watson, & Murray, 2012) and academic optimism (Kulophas, Hallinger, Ruengtrakul, & Wongwanich, in press; Srivastava, Dhar, & Garavan, 2016: 321) among teachers. Nonetheless, there were very few studies on authentic leadership in the context of Thai education. Thus, the aims of this paper were to present a brief history, significance, and related research findings and recommend notable research topics on authentic leadership in Thai educational context. The knowledge could be a foundation towards further educational research on authentic leadership in broader scale. Keywords: Authentic leadership, Educational Leadership, Educational Administration Research

ภาวะผู้นำที่แท้จริงเป็นประเด็นวิจัยที่ได้รับความสนใจในวงกว้างในหลายศาสตร์สาขาวิชาในรอบหลายปีที่ผ่าน เนื่องจากผลลัพธ์เชิงบวกที่เกิดกับผู้ตามและองค์การหลายประการ ผู้นำที่แท้จริงเป็นคนที่เข้าใจตนเอง แสดงความจริงใจ ตัดสินใจอย่างรอบคอบ และมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของตน คุณลักษณะดังกล่าวเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ในผู้นำทางการศึกษาเช่นกัน โดยผู้นำโรงเรียนที่แท้จริงช่วยส่งเสริมความไว้วางใจ ความยึดมั่นผูกพันในงาน ความตั้งใจที่จะอยู่ในอาชีพ และการมองโลกเชิงบวกทางวิชาการของครู อย่างไรก็ดี แนวคิดภาวะผู้นำที่แท้จริงได้รับความสนใจแค่ในวงแคบในบริบทการศึกษาไทย บทความนี้จึงมีเป้าประสงค์ที่จะนำเสนอความเป็นมา ความสำคัญ ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะประเด็นวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่แท้จริงในบริบทการศึกษาไทย องค์ความรู้นี้เป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นำที่แท้จริงในบริบทการศึกษาในวงกว้างต่อไป คำสำคัญ: ภาวะผู้นำที่แท้จริง ภาวะผู้นำทางการศึกษา การวิจัยบริหารการศึกษา

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กุโลภาส (Kulophas)ธ. (Dhirapat). (2017). ภาวะผู้นำที่แท้จริง: ความเป็นมาและประเด็นวิจัยในบริบทการศึกษาไทย. Journal of Behavioral Science for Development, 9(2). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/97569
Section
Academic Articles
Author Biography

ธีรภัทร (Dhirapat) กุโลภาส (Kulophas), Chulalongkorn University

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย