กระบวนการสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานตำบลสุขภาวะ ของเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว The Process to Successful Healthy living in a Tambon of Wang Nam Yen Town Municipality in Sa Kaeo Province

Main Article Content

อมราพร (Amaraporn) สุรการ (Surakarn) นิลภา (Ninlapa) จิระรัตนวรรณะ (Jirarattanawanna)

Abstract

This study aimed to understand the process for successful healthy living in a tambon, and the conditions that contribute to success by using a qualitative research methodology based on case study. Data was collected by in-depth interviews, observation, and focus group discussions.Thirty key informants included the mayor, municipal clerk, health coordinator at the tambon, the village headmen, teachers, staff in district health promotion hospital, and villagers in Wang Nam Yen Town Municipality. Data were analyzed by content analysis. The findings of this research were divided into two parts: 1) A process to successful healthy living in the tambon included the potential of community, social capital, resources, community organizations, the development timeline and how to manage the problems and obstacles of health in the tambon. 2) Conditions of successful health living in the tambon include the context, input, process, and output. The results showed that Wang Nam Yen Town Municipality had a good society, good environment, good health, and participation of people in community.

Keywords:  healthy tambon, Wang Nam Yen Town Municipality, potential of community

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานและสภาวะเงื่อนไขที่สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานตำบลสุขภาวะ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษา ใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตและการสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 30 คน ได้แก่ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ประสานงานตำบลสุขภาวะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประจำตำบล และชาวบ้านในเทศบาลวังน้ำเย็น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) กระบวนการสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานตำบลสุขภาวะประกอบด้วยศักยภาพของชุมชน ทุนทางสังคม แหล่งเรียนรู้ องค์กรชุมชน เส้นทางการพัฒนาและวิธีการจัดการต่อปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตำบลสุขภาวะ 2) สภาวะเงื่อนไขที่สนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานตำบลสุขภาวะ ประกอบด้วย บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น คือ สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี และการมีส่วนร่วมของประชาชน

คำสำคัญ:  ตำบลสุขภาวะ  เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  ศักยภาพของชุมชน

Article Details

Section
Research Article
Author Biographies

อมราพร (Amaraporn) สุรการ (Surakarn), Srinakharinwirot University

Graduate school

นิลภา (Ninlapa) จิระรัตนวรรณะ (Jirarattanawanna), Srinakharinwirot University

faculty of

A process to successful healthy tambol of Wang Nam Yen Town  Municipality

 Sa Kaeo provincenursing