นอจิฮ.; ศุภฤกษ์ชัยสกุลน.; ภัทราวิวัฒน์ก. ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจำลอง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการ ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้. วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Warasan Pruetikamsat Puea Kan Phathana), v. 10, n. 1, p. 63-82, 31 jan. 2018.