นอจิฮ.; ศุภฤกษ์ชัยสกุลน.; ภัทราวิวัฒน์ก. ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจำลอง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการ ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้. Journal of Behavioral Science for Development, v. 10, n. 1, p. 63-82, 31 jan. 2018.