นอจิฮ., ศุภฤกษ์ชัยสกุลน. and ภัทราวิวัฒน์ก. (2018) “ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจำลอง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการ ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้”, Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), pp. 63-82. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/92482 (Accessed: 21April2019).