วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) Journal of Community Development Research

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมผลงานวิจัย. องค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัยในเชิงการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม และเพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่ผลงานการวิจัยและผลงานทางวิชาการของนักวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชน โดยมีกำหนดออกเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ฉบับ คือ เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม.


A journal for research articles and review articles in the fields of Linguistics, Humanities, Fine Arts, Applied Arts (Music), Social Sciences, Education, Law, Business Administration, Economics, Communications and other related fields.

Authors or researchers can send their manuscript according to the regulations of Naresuan University Journal, which are listed below;                    
1. Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) publishes two issues per year: 
    1) January-June 
    2) July-December
2. The original article has not been presented nor is it in the process of review for publication in other journals.
3. The article can be written in Thai or English. However, English manuscripts will be given priority.

Research articles dealing with human or animal subjects must attach an approval certificate from the Ethic Committee. Moreover, the research article dealing with human subjects must provide evidence of informed consent. The editorial board of Naresuan University Journals approve research article for publication, the final decision of the editorial board cannot be appealed.

 

 

เข้าหน้าเว็บไซต์หลักของ

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

Journal of Community Development Research
(Humanities and Social Sciences)

 re1._covernu_haman_outline_377

ได้ที่

http://www.journal.nu.ac.th


Indexed in tci