ผู้อำนวยการโครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภู่จินดา

บรรณาธิการ

ดร. ฆริกา คันธา

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร แสงชัย

ศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ

รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาพรรณ กังสกุลนิติ

ศาสตราจารย์ ดร. ชยันต์ คูมาร์ เราเทรย์

ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ตั้งธรรม

ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว

ดร หลุยส์ เลอเบล

รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ