ผู้อำนวยการโครงการวารสารและเอกสารทางวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภู่จินดา

บรรณาธิการ

ผศ. ดร. ฆริกา คันธา

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล
ศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภู่จินดา
รองศาสตราจารย์ พญ. สุนันทา เชี่ยววิทย์
รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร. สัมพันธ์ ธรรมเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณพศิษฏ์ จักษ์พิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัคพงศ์ พจนารถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณเฑียร สติมานนท์
ดร. รามอน บรูโน่ เอกกลิ