ขอเชิญท่านที่สนใจส่งบทความทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ในระบบ Thaijo2 

เปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์และอีเมลของวารสาร

2017-06-12

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ เป็น 0-2727-3125 และอีเมลที่ใช้ในการติดต่อจาก journal.em@nida.ac.th เป็น jem@nida.ac.th

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

2016-05-11

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมขอเปลี่ยนแปลงการเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้เขียนต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ 2,000 บาท เมื่อต้นฉบับผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
2) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 2,000 บาท เมื่อต้นฉบับได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บทความที่ส่งเข้าระบบตั้งแต่เดือนเมษายน 2016 เป็นต้นไป 

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ออนไลน์

2016-02-01

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป จะมีการเผยแพร่เป็นวารสารอิเลคทรอนิกส์ ISSN 2465-4434 ทาง www.tci-thaijo.org/index.php/JEM ควบคู่ไปกับการเผยแพร่วารสารฉบับตีพิมพ์ ISSN 1906-5485

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index)

2015-11-03

นับเป็นอีกก้าวหนึ่งสู่การเป็นวารสารวิชาการนานาชาติ วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Citation Index) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ย้อนหลังไปตั้งแต่ฉบับแรก จะสามารถเข้าถึงได้จากฐานข้อมูลนี้

http://www.asean-cites.org

คู่มือการส่งบทความทางวิชาการเข้าระบบวารสารออนไลน์

2015-07-15

คำแนะนำเป็นขั้นตอนการส่งบทความทางวิชาการเข้าระบบวารสารออนไลน์ เริ่มตั้งแต่การลงทะเบียน และการส่งบทความเข้าระบบวารสารออนไลน์ ตามลิงค์ข้างล่างเลยค่ะ

https://onedrive.live.com/redir?resid=8CB1209E5C37CA7B!18559&authkey=!AJy7SVJ0dJGKM6k&ithint=folder%2cpdf

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

2015-05-30

วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม ยังจัดอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 เช่นเดิมนะคะ อ้างอิงจากผลการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 โดยจะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพเป็นระยะเวลา 5 ปี คือตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/Evaluation/2558/Announced/News.html

ประกาศค่าธรรมเนียมของวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม

2015-02-01

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2014 เป็นต้นไป วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้เขียนต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ดังนี้

1) ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ 2,000 บาท เมื่อต้นฉบับผ่านการพิจารณาเบื้องต้น
2) ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 1,000 บาท เมื่อต้นฉบับได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM/about/submissions#authorFees

เว็บไซต์ใหม่ของวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม@tci-thaijo

2015-01-01

ท่านสามารถติดตามบทความและส่งต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์ทางระบบออนไลน์ใหม่ของวารสารการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM