แนวทางการสร้างกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร สู่การเป็นมหานครคาร์บอนต่ำ GUIDELINE FOR BUILDING COMMUNITY ENGAGEMENT TOWARDS LOW CARBON COMMUNITY IN BANGKOK METROPOLITAN

Main Article Content

Unruan Leknoi อุ่นเรือน เล็กน้อย

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนวทางการสร้างกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน(Community Engagement) ในการขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครสู่การเป็นมหานครคาร์บอนต่ำ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT เพื่อประเมินขีดสมรรถนะในการดำเนินงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครซึ่งกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เป็นการทำงานที่เกิดขึ้นจากพลังความสัมพันธ์ของกลุ่มคนแบบเครือข่ายในแนวระนาบ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้


กรุงเทพมหานครมีแนวโน้มปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้มีงานวิจัยที่ระบุว่า อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความสัมพันธ์ทางตรงกับจำนวนประชากรและความเป็นเมือง ดังนั้นจึงจำเป็นที่ต้องเดินหน้าสู่การเป็นมหานครคาร์บอนต่ำ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


            ผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์สำหรับหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ต่อการสร้างกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ดังนี้ (1) เป็นหุ้นส่วนการดำเนินงานร่วมกับประชาชน สร้างความชัดเจนทางนโยบายและบรรทัดฐานใหม่ ปลูกฝังแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับปัจเจกและสร้างแรงจูงใจต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน (2) สร้างความรู้และความตระหนักให้กับประชาชน โดยรณรงค์ และนำเสนอตัวอย่างที่ดีของการขับเคลื่อนที่ประสบความสำเร็จ และ (3) สร้างเสริมศักยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันให้กับประชาชน ตามวิถีเมืองและสังคมบริโภคนิยม และพัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม


 


This article aims to propose the approach of community engagement to drive the concept of “low-carbon community” in Bangkok Metropolitan. SWOT analysis is applied to evaluate the potential of Bangkok Metropolitan Administration in encouraging community engagement in order to relationship from member of the network, it attributes the power of citizenship which leads to the dramatic social changes. 


As Bangkok Metropolitan tends to emit higher rate of greenhouse gas, it harmfully effects the global climate change and well-being of people. The reports of studies have addressed the direct relationship between greenhouse gas emission, the size of population, and the growth of urbanization, thus Bangkok Metropolitan is required to be driven to be the “Low-Carbon Metropolitan” intensively through the support and cooperation among Bangkokians in reduction of greenhouse gas emission from daily-life activities.


The analytical result explores the strategic suggestions for the Bangkok Metropolitan Administration about the approach of building community engagement to drive the concept of “low-carbon community” in Bangkok Metropolitan as follows: (1) the creation of partnership with Bangkokians through the clarity of policy making process, stimulate new social norms, instill the individual behavior change, as well as motivate the engagement among people (2) the enhancement of  knowledge and recognition promoting campaign and model of low carbon city, widely accepted as best-practice, towards Bangkokians (3) the development of human-potential towards Bangkokians in the reduction of greenhouse gas emission from every-day urban and consumerism livings, as well as the development of related database and evaluation system of the emission.

Keywords

Article Details

How to Cite
อุ่นเรือน เล็กน้อยU. L. (2018). แนวทางการสร้างกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร สู่การเป็นมหานครคาร์บอนต่ำ GUIDELINE FOR BUILDING COMMUNITY ENGAGEMENT TOWARDS LOW CARBON COMMUNITY IN BANGKOK METROPOLITAN. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 14(2). https://doi.org/10.14456/jem.2018.12
Section
บทความวิชาการ Viewpoint

References

A case study on community engagement: Lessons for localism.Retrieved May 20, 2017, from https://www.berkeleygroup.co.uk/media/pdf/k/m/berkeley-reports-and-opinions-case-studies-lessons-for-localism-community-engagement.pdf.
Adams, D and Hess, M. (n.d.). Measuring Community Engagement. Retrieved May 5, 2017, from https://publications.qld.gov.au/storage/f/2014-02-03T23%3A20%3A58.852Z/hess-michael-final.pdf.
Ali, G., Abbas, S. and Qamer, F. M. (2013). How effectively low carbon society development models contribute to climate change mitigation and adaptation action plans in Asia. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 26: 632-638.
Bangkok Metropolitan. (2015). Summary Report for the Master Plan of the Bangkok Metropolis Master Plan 2013-2023. Retrieved May 5, 2017, from https://203.155.220.174/ uploads/File/JICA_TH_V%20.6.pdf.
BMA data center.(2015). Population and housing statistics in Bangkok Classified by district and district as of December 2015 [in thai]. Retrieved May 5, 2017, from https://203.155.220.230/bmainfo/esp/pop/pop_58.pdf.
Cavaye, J.M. (2004). Governance and Community Engagement – The Australian Experience In Participatory Governance: Planning, Conflict Mediation and Public Decision Making in Civil Society. W.R. Lovan; M. Murray and R. Shaffer (Eds). pp. 85-102 Ashgate Publishing UK.
Community Planning Toolkit. (2014). Retrieved July 14, 2017, from https://www.communityplanningtoolkit.org/sites/default/files/Engagement.pdf.
Corrigan, C. (n.d.). From consultation to participatory engagement: a concept paper and design plan for creating ownership and activating leaders in community engagement initiatives. Retrieved May 20, 2017, from https://www.chriscorrigan.com/Participatory%20engagement.
pdf.
Energy UK. (2017). Pathways to a low carbon future. Retrieved July 14, 2017, from https://www.energy-uk.org.uk/publication.html?task=file.download&id=6140.
Hedrick-Wong Y. and Choong D. (2016). Globla Destinations Cities Index by Mastercard. Retrieved May 5, 2017, from https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2016/09/Global-Destination-Cities-Index-Report.pdf.
Heiskanen, E. et al. (2010). Low carbon communities as a context for individual behavioral change. Energy Policy. 38(12): 7586-7595.
Herriman, J. (2011). Local Government and Community Engagement in Australia. Working Paper No 5. Australian Centre of Excellence for Local Government, University of Technology Sydney.
Hindmarsh, R. (2010). Wind Farms and Community Engagement in Australia: A Critical Analysis for Policy Learning. International Journal. 4(4): 541–563.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2015). CLIMATE CHANGE 2014 Mitigation of Climate Change Summary for Policymakers and Technical Summary. Retrieved May 5, 2017 from https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/WGIIIAR5_SPM_TS_Volume.pdf.
Kanchana Tangcholithip.(2010).Bangkok primate city of Thailand in Population and Society [in thai]. Retrieved May 5, 2017, from https://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/annualconference
/conferenceiii/articles/article02.htm.
Leimenstoll, W. (2014). Planet of the Primate (Cities).Retrieved May 5, 2017, from https://www.urbanistdispatch.com/2393/planet-of-the-primate-cities/.
Ministry of Energy. (2017). Greenhouse Gas Emissions: Bangkok [in thai]. Retrieved June 19, 2017, from https://www.thaienergydata.in.th/output_co2.php.
Mingsheng,L., and Li, Y. (2012). Discussion on the Mode of China’s Low-carbon Society and Construction Routes. Chinese Journal of Population Resources and Environment.10(1): 13-18.
Ministry of the Environment. (2007). Building a low carbon society [in thai]. Retrieved February 21, 2017, from https://www.env.go.jp/earth/info/pc071211/en.pdf.
National Statistical Office (2016). National Accounts (NI, QGDP, GPP) [in thai]. Retrieved May 5, 2017, from https://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries15.html.
O’Hara, E. (2013). Europe in Transition Local Communities Leading the Way to a Low-Carbon Society. Retrieved July 11, 2016, from https://www.aeidl.eu/images/stories/pdf/transition-final.pdf.
Office of the National Economics and Social Development Board (2013).Population projections for Thailand (2010 - 2040) [in thai]. Retrieved May 5, 2017, from https://social.nesdb.go.th/social
/Portals/0/Documents/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20e-book.pdf.
Peters, M. (n.d.). Community Engagement in Sustainable Living. Retrieved July 11, 2016, from https://resolve.sustainablelifestyles.ac.uk/sites/default/files/Michael_Peters.pdf.
R & Dialogue. (n.d.). Building a low-carbon society together. Retrieved May 20, 2017, from https://www.rndialogue.eu/uploads/doc/RnDialogueBrochure.pdf.
Saravia, M., Devenish, C., De Bièvre, B. and Peralvo, M. (2013). CONDESAN: Better knowledge, better decisions—supporting sustainable Andean mountains development. Mountain Research and Development. 33(3): 339-342.
Skea, J. and Nishioka, S. (2008). Policies and practices for a low-carbon society. Climate Policy. 8:sup1: S5-S16.
Stewart, J. (2009). The Dilemmas of Engagement The role of consultation in governance. Retrieved May 20, 2017, from https://www.oapen.org/download?type=document&docid=459074.
Strong, M. and Arrhenius, E. (1993). Closing Linear Flows of Carbon through a Sectoral Society: Diagnosis and Implementation. Ambio, 22(7): 414-41.
Symons, D. (2013). Dilemmas of Engagement: Seriously empowering our community. (p. 179-184). ANU Press. Retrieved May 20, 2017, from https://www.jstor.org/stable/pdf/j.ctt4cg5sm
.23.pdf?refreqid=excelsior:01726aa9242367c6e4fcf83bf1513314.
S. KUMAR. (2015). Engendering Liveable Low-Carbon Smart Cities in ASEAN as an Inclusive Green Growth Model and Opportunities for Regional Coorperation. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. Retrieved July 11, 2016, from https://www.eria.org/ERIA-DP-2015-57.pdf.
Strategy and Evaluation Department. (2014).Statistics Bangkok (2014) [in thai]. Retrieved May 5, 2017, from https://www.bangkok.go.th/upload/user/00000130/Logo/statistic/stat2557
(thai).pdf.
Thairat Online.(2017).Bangkok is one of the most popular cities in Asia [in thai]. Retrieved May 5, 2017, from https://www.thairath.co.th/content/860821.
The Thai Research Fund (TRF).(2017). Thailand’s Second Assessment Report on Climate Change 2016 Working Group III: Mitigation of Climate Change [in thai]. Retrieved May 5, 2017, from https://climatechange.jgsee.org/Admin/spaw2/uploads/files/TARCs%20meeting/3%20WG3-GHG-1.pdf.
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization). (2015).
Greenhouse gas / Greenhouse gas activity [in thai]. Retrieved May 5, 2017, from https://www.tgo.or.th/2015/thai/content.php?s1=7&s2=18&sub3=sub3.
Watson, J. (2007). Achieving a Sustainable Low-Carbon Society: Case Studies of Low-Carbon Societies: Dongtan eco-city. The second workshop of the Japan-UK Joint Research Project. 13-15 June 2007. (p. 42-43). London.
What is Community Engagement. (n.d.). Retrieved July 11, 2016, from https://www.equality-ne.co.uk/downloads/856_toolkit-community-engagement.pdf.
While, A., Jonas, A.E.G. and Gibbs, D. (2010). From sustainable development to carbon control: eco-state restructuring and the politics of urban and regional development. Transactions of the Institute of British Geographers. 35(1): 76-93.
Wirth, L. (1938). Urbanism as a Way of Life. The American Journal of Sociology. 44(1): 1-24.