รูปแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตเทศบาลตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ COMMUNITY FORESTS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT MODEL FOR PRESERVING THE ECOSYSTEM AND ENVIRONMENT IN NATIONAL RESERVED FOREST IN PA-KHAM SUBDISTRICT MUNICIPALITY, PA-KHAM DISTRICT, BURIRAM PROVINCE

Main Article Content

Nattapon Wongram ณัฐพล วงษ์รัมย์ Natthawut Tananthaisong ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง Chalawan Wantong ชลาวัล วรรณทอง

Abstract

This research aimed to 1) Investigate context and participation of community forest management 2) Survey physical and biological features and 3) Establish model of participatory forest management. The studied areas included National Reserved Forests at Kok Yai Forest, Nong Mee Forest, and Nong Pra Suan Forest within the jurisdiction of Pakham Subdistrict Municipality. Study of information was conducted from documents, textbooks, and relevant research works,
in-depth interviews, brainstorming sessions of stakeholders, survey of context and forest information with geographical and geo-informatics tools. The research findings revealed that the forest areas under the study covered in total 6.78 square kilometers, with elevation from surrounding areas, slope to the east and the west, and source of tributaries of the Mun River namely Lam Nang Rong and Lam Nam Mat. In the forest areas, firebreak roads were built. The forest areas were found to be encroached by villagers engaged in agriculture. According to the meetings attended by Community Forest Committee, community leaders, monks, and villagers, it was found that there was the need to set up clear forest boundary map to prevent encroachment, guideline to monitor forestation, firebreaks, and database of resources of community forests. It was also found that the abbot of Wat Pa Pakham Dhamma Samaggi was the leader of preservation of forest eco-system.

Keywords

Article Details

How to Cite
ณัฐพล วงษ์รัมย์N. W., ณัฐวุฒิ ทะนันไธสงN. T., & ชลาวัล วรรณทองC. W. (2018). รูปแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตเทศบาลตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ COMMUNITY FORESTS ADMINISTRATION AND MANAGEMENT MODEL FOR PRESERVING THE ECOSYSTEM AND ENVIRONMENT IN NATIONAL RESERVED FOREST IN PA-KHAM SUBDISTRICT MUNICIPALITY, PA-KHAM DISTRICT, BURIRAM PROVINCE. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 14(2). https://doi.org/10.14456/jem.2018.10
Section
บทความวิจัย Research

References

1. Benjachai, S. (2000). Community Forest Management and Planning [in Thai]. The Golden Teak
Journal, 25(2), 6-13.

2. Boonyiam, P. & Mahakhan, P. (2015). Pakham: The Way of Life and Existence of Elephant Herders
under Dynamic of Change in Social and Cultural [in Thai]. Academic Journal for the
Humanities and Social Sciences burapha university, 23(41), 91 – 111.

3. Google Map. (2018). Pakam sub-district, Pakam district, Buriram. Retrieved March 15, 2018, from
https://www.google.com/maps/place/Pakham+District,+Buri+Ram/@14.397477,102.60
26509,26106m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x311bc928b0c93a29:0x30469cfc8d
e5c90!8m2!3d14.386538!4d102.644587

4. Information Technology Center, RFD. (2016). Database of Forest in Thailand [in Thai]. Retrieved
from November 15, 2018, from https://forestinfo.forest.go.th/fCom_detail.aspx?id=11318

5. Kumsap, K. (2015). Sustainable Community Forest Management in Local Development A case
study Ban Don Moo Community Forest, Ubon Ratchathani Province [in Thai]. Rajabhat
Agricultural Journal, 14(1), 31-36.

6. Land Development Department. (2018). Orthophoto in Buriram Province.

7. Poungngamchuen, J., Supa-udomlerk, T.S., & Rungkawat, N. (2013). Participatory Development of
the People in Community Forest Management Model: A Case Study of Baan Tha Pha Pao,
Tha Pra Duk Sub-district, Maetha District, Lampun Province [in Thai]. KMUTT Research
and Development Journal, 36(2), 215-234.

8. Saengchan, P., Pengpae, S., & Mirasing, V. (2014). A Model of Sustainable Management Natural
Resource by Community: A Case Study of Khaoraoteanthong [in Thai]. Journal of Chandrakasemsarn,
39(20), 19-28.

9. Sritanatorn, P. (2010). Sustainable community forest management in local development: Community
practice, people participation, and the success of forest conservation of Huay-Mae-
Hin community forest, Ngao district, Lampang province [in Thai]. Journal of Forest
Management (Thailand), 4(8), 74-91.