บทวิจารณืหนังสือเรื่อง มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง

Main Article Content

Chompoonuch Phoomkhun ชมพูนุช พุ่มขุน

Abstract

-

Article Details

How to Cite
ชมพูนุช พุ่มขุนC. P. (1). บทวิจารณืหนังสือเรื่อง มิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 10(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25858
Section
บทวิจารณ์หนังสือ Book Review