[1]
อุ่นเรือน เล็กน้อยU.L. 2018. แนวทางการสร้างกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร สู่การเป็นมหานครคาร์บอนต่ำ GUIDELINE FOR BUILDING COMMUNITY ENGAGEMENT TOWARDS LOW CARBON COMMUNITY IN BANGKOK METROPOLITAN. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 14, 2 (Dec. 2018). DOI:https://doi.org/10.14456/jem.2018.12.