อุ่นเรือน เล็กน้อยU. L. (2018). แนวทางการสร้างกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร สู่การเป็นมหานครคาร์บอนต่ำ GUIDELINE FOR BUILDING COMMUNITY ENGAGEMENT TOWARDS LOW CARBON COMMUNITY IN BANGKOK METROPOLITAN. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 14(2). https://doi.org/10.14456/jem.2018.12