[1]
อุ่นเรือน เล็กน้อยU. L., “แนวทางการสร้างกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร สู่การเป็นมหานครคาร์บอนต่ำ GUIDELINE FOR BUILDING COMMUNITY ENGAGEMENT TOWARDS LOW CARBON COMMUNITY IN BANGKOK METROPOLITAN”, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, vol. 14, no. 2, Dec. 2018.