1.
อุ่นเรือน เล็กน้อยUL. แนวทางการสร้างกระบวนการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานคร สู่การเป็นมหานครคาร์บอนต่ำ GUIDELINE FOR BUILDING COMMUNITY ENGAGEMENT TOWARDS LOW CARBON COMMUNITY IN BANGKOK METROPOLITAN. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT [Internet]. 12Dec.2018 [cited 22Oct.2019];14(2). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/106394