1.
ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุลPS, กนกรัตน์ ยศไกรKY, เมธินี ภูวทิศMP. แนวคิดภูมิภาคนิยมกับนโยบายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา กลุ่มประชาคมอาเซียน REGIONALISM AND POLICY OF NON-TRADITIONAL SECURITY IN ENVIRONMENT: CASE OF ASEAN COMMUNITY. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT [Internet]. 24Dec.2018 [cited 18Nov.2019];14(2):112-27. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/142659