1.
นวลประกาย เลิศกิรวงศ์NL. นโยบายพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า กรณีศึกษาโครงการนำร่องพลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าติดตั้งบนหลังคาอย่างเสรีของผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือน APPROACHING ON SOLAR PV POLICY; PILOT FREE SOLAR PV ROOFTOP PROGRAM OF RESIDENTIAL PROSUMERS CASESTUDY. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT [Internet]. 23Jun.2019 [cited 7Dec.2019];15(1):4-7. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/166214