1.
อัศมน ลิ่มสกุลAL, อัศดร คำเมืองAK, วุฒิชัย แพงแก้วWP, นิดาลักษณ์ สิทธิพลNS. ลักษณะนิเวศ-อุทกของแหล่งน้ำไหล: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขื่อนรัชชประภา เขื่อนขุนด่านปราการชลและเขื่อนอุบลรัตน์Stream eco - hydrological characteristics: Comparative study of Ratchaprabha, Kundan and Ubonrat Dams. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT [Internet]. 1 [cited 12Dec.2019];10(1). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/25851