วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม (Journal of Education and Social Development)

วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคมจัดพิมพ์ขึ้นโดยวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนาสังคม
2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิตนักศึกษาทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา
3. เพื่อส่งเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการด้านการศึกษา และการพัฒนาสังคมของนักวิชาการทั่วไปในรูปแบบบทความทางวิชาการและบทความพิเศษ

ปกวารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม

Indexed in tci

Vol 8, No 2

November 2012 - April 2013

 

Table of Contents

Academic Article

พลังงานทดแทนสำหรับงานอุตสาหกรรมในอนาคตPDF
ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา6-22

Research Article

การพัฒนาการบริหารอาชีวศึกษาของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนPDF
ดร.เกรียงศักดิ์ บุญญา23-35
ปัญหาและแนวทางพัฒนาการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1PDF
พระมหาสิทธิศักดิ์ ปรีกุล, ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์36-47
การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยชนชาติ ยูนนาน ตามแนวการสอนแบบ ACTIVE Reading และหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือPDF
Yang Lizhou, ดร.วิมลรัตน์ จตุรานนท์, ดร.สุนทร บำเรอราช48-58
รูปแบบการใช้ชุมชนเป็นฐานในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กPDF
พิทยุตม์ กงกุล, ดร.สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์59-70
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับสถานศึกษาเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ของชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้ำ ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยองPDF
วิมล จันทร์ประภาพ, ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม71-84
การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1PDF
อรุณศรี อ้ายมาศน้อย, ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์85-97
ความคิดเห็นของครูในอำเภอแม่ลาน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ที่มีต่อการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ประจำสายงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานPDF
สุธินันท์ วิมาลัย, ดร.จินดา ศรีญาณลักษณ์, ดร.เจตนา เมืองมูล98-112
ศึกษาการดำเนินงานระบบสารสนเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2552-2556 ในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทราPDF
วัชระ มั่นถาวรวงศ์, ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง115-128
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยหลักธรรมพุทธศาสนาสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏPDF
อำนวย บุญศรี, ดร.ศรีวรรณ ยอดนิล125-140

Literary criticism

สอนเก่ง สอนเป็นPDF
ศรีวรรณ ยอดนิล141-144

Announcements

 

ข่าวการศึกษา: ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม

 

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม (ปร.ด.)

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ.รับรอง

2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน ในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี และมีประสบการณ์วิจัย และผลงานวิจัย

3. มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2545

จำนวนที่รับ ภาคปกติจำนวน 9 คน

วิธีการคัดเลือก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและการพัฒนาสังคม เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาจากผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประสบการณ์การทำงานจากผู้รับรอง 3 ราย ข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) การนำเสนอโครงการวิจัย การสอบสัมภาษณ์ และการสอบข้อเขียน

เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์ 08.00 - 17.00 น.

 
Posted: 2013-08-29
 
More Announcements...

Vol 8, No 2: November 2012 - April 2013


Cover Page