การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต

Abstract


-

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคาร 60 พรรษา มหาราชินี 1  ชั้น 4 ห้อง QS1-408

 

169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131