เนื่องด้วยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จึงได้จัดทำวารสารสภาวิชาชีพบัญชี (Journal of Federation of Accounting Professions: JFAC) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบัญชีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารสภาวิชาชีพบัญชีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สาส์นจากบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา

อ่านเพิ่มเติม >>

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2019): วารสารสภาวิชาชีพบัญชี

เผยแพร่แล้ว: 2019-05-08

ดูเล่มทุกฉบับ