เนื่องด้วยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญด้านการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี จึงได้จัดทำวารสารสภาวิชาชีพบัญชี (Journal of Federation of Accounting Professions: JFAC) เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบัญชีและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สมาชิกและผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ สามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารสภาวิชาชีพบัญชีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สาส์นจากบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา

อ่านเพิ่มเติม >>

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2019): วารสารสภาวิชาชีพบัญชี

เผยแพร่แล้ว: 2019-09-06

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า มีอะไรใหม่

ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุวัฒน์ ภักดี

4-17

การประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตรวจสอบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ บุณยเนตร, วิไลลักษณ์ เอี่ยมจตุรภัทร

38-67

ดูเล่มทุกฉบับ