วารสารเทคโนโลยีการอาหาร 

มหาวิทยาลัยสยาม 

ที่ปรึกษา ดร.พรชัย มงคลวนิช 

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ 

ศ. เกียรติคุณ สมทรง เลขะกุล (มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย) 

ศ.ดร. ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย) 

รศ.ดร. กัลยา เลาหสงคราม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย) 

รศ.ดร. วันชัย วรวัฒนเมธีกุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย) 

ผศ.ดร. อาณดี นิติธรรมยง (มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย) 

ผศ.ดร. ศศิธร คงเรือง (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย) 

ผศ.ดร. ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ (มหาวิทยาลัยสยาม ประเทศไทย) 

ผศ.ดร. มารุจ ลิมปะวัฒนะ (มหาวิทยาลัยสยาม ประเทศไทย)

บรรณาธิการ ผศ.ดร. กาญจนา มหัทธนทวี (มหาวิทยาลัยสยาม ประเทศไทย)

ผู้จัดการ ดร. สมฤดี ไทพาณิชย์  (มหาวิทยาลัยสยาม ประเทศไทย)

กองจัดการ 

ผศ. จิรนาถ บุญคง (มหาวิทยาลัยสยาม ประเทศไทย)

ผศ. อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ (มหาวิทยาลัยสยาม ประเทศไทย)

ผศ. ปิยนุสร์ น้อยด้วง (มหาวิทยาลัยสยาม ประเทศไทย)