การชำระค่าดำเนินการจัดเตรียมบทความ

2019-06-12

บทความที่ส่งเข้าระบบ ThaiJo เพื่อพิจารณาเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม หลังวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เมื่อบทความผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากบรรณาธิการวารสารฯ แล้ว ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าดำเนินการจัดเตรียมบทความ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการส่งบทความให้ผู้คุณวุฒิพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ทางวารสารสงวนสิทธิ์การคืนค่าจัดเตรียมบทความ หากบทความดังกล่าวได้รับการพิจารณาไม่ผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ส่งบทความขอถอนบทความออกจากระบบ 

สอบถามรายละเอียดการชำระค่าจัดเตรียมบทความได้ที่ E-mail:  JFT.Siamu@gmail.com 

ขอเชิญนักวิชาการ/นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ตีพิมพ์บทความลงวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)

2019-06-01

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวาสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1 เปิดรับบทความวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) ผ่าน Thai Journals Online (ThaiJO) โดยผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความ สามารถสมัครสมาชิก และส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ส่งผลงานผ่านระบบออนไลน์:  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน:  https://www.tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/article/view/135305/101109

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail:  JFT.SiamU@gmail.com หรือโทร 081-810-5253

Special issues JFT for Thai-Japan Joint Seminar, Innovation of Food Processing and Food Control ensuring Food Security and Sustainability

2019-05-08

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 “วารสารฉบับพิเศษ” จะเป็นการตีพิมพ์เฉพาะบทความจากการสัมมนาวิชาการ The 7th Thai-Japan Joint Seminar, Innovation of Food Processing and Food Control ensuring Food Security and Sustainability, 29 Jan. - 2 Feb. 2019" ซึ่งจัดโดยภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ และ Department of Food Science and Technology, Tokyo University of Marine Science and Technology โดยบทความใน special issues นี้ จะต้องผ่าน กระบวนการ peer review อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกับฉบับปกติ 

ขอเชิญนักวิชาการ/นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป ตีพิมพ์บทความลงวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 14

2018-01-23

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวาสารไทย (TCI) กลุ่มที่ 1: วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ เปิดรับบทความวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารฯ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) และวารสารฯ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)  ผ่าน Thai Journals Online (ThaiJO) โดยผู้สนใจลงตีพิมพ์บทความ สามารถสมัครสมาชิกในระบบออนไลน์ของวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม https://tci-thaijo.org/index.php/JFTSU/index  และ submit ในระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail:  JFT.SiamU@gmail.com  หรือโทร 081-810-5253

Online Submission

2015-08-19

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม มีการรับบทความวิชาการและบทความวิจัยตีพิมพ์ในระบบออนไลน์ ผ่าน  Thai Journals Online (ThaiJO)