ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการอาหารได้ถูกนำมาใช้เพื่อการแปรรูปอาหาร ให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหาร มีคุณค่าทางอาหาร และความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 นี้ที่นำเสนอผลงานวิจัย เซลล์โพรไบโอติกที่มีต่อคุณสมบัติของไอศกรีมนม การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากมันเทศ ผลของการเสริมรำข้าวก่ำต่อคุณลักษณะทางเคมี-กายภาพของกุนเชียง การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์บะหมี่สด การสกัดและการทำให้บริสุทธิ์ของแกมม่าออริซานอลจากรำข้าวและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ นอกจากนี้ในวารสารฉบับนี้ยังนำเสนอบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านโอมิกส์ และเทคนิคการสกัดและการประยุกต์ใช้เบต้ากลูแคนจากยีสต์ 

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการสู่สังคม ซึ่งบทความทุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการศึกษา กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ รวมถึงสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงต่อไป

Published: 2018-01-03

บทบรรณาธิการ

กาญจนา มหัทธนทวี

ผลของรูปแบบเซลล์โพรไบโอติกที่มีต่อคุณสมบัติของไอศกรีมนม (Effect of Probiotic form on Properties of Milk Ice Cream)

นงคราญ พงศ์ตระกุล, ธนัฐฐา รอดบุญฤทธิ์, สยาม ภพลือชัย, ปิยะนุช เนียมทรัพย์, สมคิด ดีจริง, ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน

58-70

การศึกษาหาสูตรที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เส้นบะหมี่สด (Optimization of Fresh Yellow Alkaline Noodle Formulation for Shelf Life Extension)

จารุภัทร ลือชา, วรพจน์ ราชการดี, ชวโรจน์ ดำเนินสวัสดิ์, ฐิติศิลป์ กิจชเวงกุล, ภาวินี ดีแท้

71-83