วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (Print ISSN: 2229-2683) (Online ISSN: 2408-1418) เป็นวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จัดทำขึ้นตามความร่วมมือของคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของนักศึกษา คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

Announcements

 

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์

 

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ บทปริทัศน์หนังสือสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

 

15_for_thaijo_400

 
Posted: 2014-11-28
 
More Announcements...

Vol 7, No 12 (2017): มกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

Editor บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ PDF
 

Research Articles

การวิเคราะห์พัฒนาการคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตร TQF ระดับปริญญาตรีเพื่อการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน: การศึกษาภาคตัดขวางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์; An Analysis of Students Quality Development according to TQF Curriculum in Bachelor Degree for Improving to ASEAN PDF
ธิดากุล บุญรักษา Thidakul Boonraksa, บัณฑิตา อินสมบัติ Bantita Insombat 1-14
เกาะคาโมเดล: ยุทธศาสตร์การบริหารท้องถิ่นอย่างสมดุลในศตวรรษที่ 21; Koh-Kha Model: The Strategy for Balanced Local Administration in the Twenty-First Century PDF
ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ Nathdanai Pratuangboriboon 15-28
การรับรู้สภาพแวดล้อม ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการมุ่งเน้นทางการตลาด ที่มีผลต่อการดำเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง; Effect of Perceived Environmental, Transformational Leadership and Marketing Orientation toward Financial Performance o PDF
อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ Anongwan Upradit, บุญฑวรรณ วิงวอน Boonthawan Wingwon 29-46
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมตามแนวคิดพี่สอนน้อง สำหรับนักเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัย; The Development of Training Curriculum on Flood Preparedness Based on Peer Tutoring Approach for Students in Risk-Prone Areas PDF
จักรกฤษณ์ จันทะคุณ Jakkrit Jantakoon 47-62
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ ตามแนวทางวิธีดุลยภาพ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง; A Casual Model of Knowledge Management Effect in Business Performance Using Balanced Scorecard Approach: Case Study PDF
จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร Jaturapat Wongsirisathaporn, ปริยนุช ปัญญา Priyanuch Panya 63-76

Dissertations

ผลของการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ไอซีทีสำหรับนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ; The Results of Using Activities to Promote ICT Learning for Business Administration Students PDF
พิรภพ จันทร์แสนตอ Piraprob Junsantor 77-90
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุทุมพร; Development Strategy for Teaching Critical Thinking Skills of Students in Wat Sri Utumporn School PDF
รัตนา ขุนพรหม และคณะ Rattana kunprom and Other 91-102
การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการคิด อย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6; The Development of a Mathematics Teaching Model for Enhancing Critical Thinking of Prothomsuksa 6 Students PDF
สุวิทย์ แบ่งทิศ และคณะ Suwit Bangtid and Other 103-116
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดเชิงระบบ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง; A Development of Instructional Model to Enhance the System Thinking Ability for High Vocational Certificate Curriculum Students PDF
สราวุธ พัชรชมพู และคณะ Sarawut Patcharachompu and Other 117-132
การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย; A Preliminary Investigation of the Generality and Problems on Doing Science Project of Upper Secondary School Students in Princess Chulab PDF
ขุนทอง คล้ายทอง และคณะ Khunthong Klaythong and Other 133-148
ผลการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค เค ดับเบิลยู แอล พลัส ที่มีต่อความสามารถ ในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1; The Effects of Reading English Instruction by KWL plus Technique on reading Comprehension ability of Lower PDF
น้ำผึ้ง ช้างเนียม และคณะ Namphueng Changniam and Other 149-160
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนแบบอุปนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6; The Effect of Using the Inductive Instructional Packages toward the Learning Achievements and Retentions in Learn PDF
สายแก้ว เรืองทัพ และคณะ Saikaew Ruengtup and Other 161-176