โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ ตามแนวทางวิธีดุลยภาพ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง; A Casual Model of Knowledge Management Effect in Business Performance Using Balanced Scorecard Approach: Case Study

จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร Jaturapat Wongsirisathaporn, ปริยนุช ปัญญา Priyanuch Panya

Abstract


งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการจัดการความรู้ ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจตามแนวทางวิธีดุลยภาพ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลำปาง จำนวน 196 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
สถิติพรรณนาใช้วิเคราะห์ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับสถิติอนุมาน
ใช้วิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล ผลการศึกษาพบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติ
Chi-square (χ2) = 14.837, df = 9, p-value = 0.096, RMSEA = 0.058, GFI = 0.981 และ AGFI = 0.926 โดยการจัดการความรู้มีอิทธิพลทางตรงต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจ อย่างนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าอิทธิพล = 0.89 สามารถทำนายได้ร้อยละ 78

 

Abstract

                This research aimed to develop a Knowledge Management Causal Model which affects the performance of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Lampang Province according to the Balanced Scorecard Approach. Both qualitative and quantitative research methodologies were applied in this research. The research samples were 196 executive managers of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Lampang Province. Descriptive analysis was done by using frequencies, percentages, arithmetic means and standard deviation. On the other hand, Inferential Statistics, correlation analyses and influential path analyses were applied for this research. The result of the research shows that the Knowledge Management causal model which affects the performance of Small and Medium Enterprises have coherence with an empirical data by statistics of Chi-square goodness of fit = 14.873, df= 9, p-value = 0.096, RMSEA = 0.058, GFI =0.981 and AGFI = 0.926. Knowledge Management has a direct effect on business performance at the statistical significant level of 0.05. As a result, the research influence is 0.89 and the research prediction is 78 percent.


Keywords


การจัดการความรู้, ผลการดำเนินงานของธุรกิจ, วิธีดุลยภาพ; knowledge management, business performance, balanced scorecard approach

Full Text:

PDF


ISSN: 2229-2683 Impact Factor = 0.161 (in 2017 by TCI)