ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนวัดศรีอุทุมพร; Development Strategy for Teaching Critical Thinking Skills of Students in Wat Sri Utumporn School

รัตนา ขุนพรหม และคณะ Rattana kunprom and Other

Abstract


                การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  2) เพื่อสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์  3) เพื่อทดลองใช้ยุทธศาสตร์ และ 4) เพื่อประเมินผลการใช้ยุทธศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 30 คน เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็น  2) การสนทนากลุ่ม  3) คู่มือการใช้ยุทธศาสตร์  4) แผนการจัดการเรียนรู้  5) แบบทดสอบ และ 6) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน

                ผลการวิจัยพบว่า

                1. ข้อมูลพื้นฐานด้านปัญหาการจัดการเรียนการสอนคิดวิเคราะห์ 3 ประการคือ 1) นักเรียนขาดแนวคิดและทักษะการคิดวิเคราะห์  2) ครูส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบเดิม เน้นเนื้อหา และท่องจำ  และ 3) ไม่มีรูปแบบการสอนที่ชัดเจน

                2. การสร้างและพัฒนายุทธศาสตร์การคิดวิเคราะห์ โดยนำกรอบแนวคิดมาใช้สร้างยุทธศาสตร์
การพัฒนามาแทนค่าตัวแบบ คือ 1) ปัญหาทุกข์ร้อน  2) ปัญหาเป้า  3) เป้าหมายของยุทธศาสตร์  4) หน่วยระบบทำงาน ซึ่งมี 4 หน่วยระบบ  5) ทรัพยากร และ 6) หลักแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กระบวนการรู้ใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ 5 ลักษณะ คือวิเคราะห์องค์ประกอบ หน้าที่ กระบวนการ ความสัมพันธ์และหลักการ ซึ่งมีความเหมาะสม และสอดคล้องอยู่ในระดับมาก

                3. การทดลองใช้ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังการใช้ (24.13 ± 3.49) สูงกว่าก่อนใช้ (18.27 ± 3.13) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

                4. การประเมินยุทธศาสตร์ของนักเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เป็น 88.41/81.32 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และนักเรียนมีความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

Abstract

                The objectives of this research and development were 1) to study basic information, 2) to construct and develop, 3) to try out, and 4) to evaluate the results of the strategy. The samples in this research were 30 students in secondary level. The research instruments consisted of 1) the questionnaire, 2) The focus group, 3) The manual, 4) a learning management plan, 5) a test, and 6) a satisfaction rating towards a development strategy for critical thinking skills of students. The results of the study were as follows:

                1.The basic information of the teaching on analytical thinking skills found 3 reasons which were 1) students lacked of  critical thinking skills, 2) most of teachers used traditional teaching approaches, focusing on the contents, memorization, and 3) there were no instructional model.

                2. The instructional development of strategic thinking, in the frame to replace the idea of creating a strategy were, the distress, the target, the goal of the strategy, the system is working and the resource on the five cognitive styles: which consists, which congruent at a high level.

                3. The result of the implementation the average scores of the students on the ability to think critically, after using (24.13 ± 3.49), were higher than before using (18.27 ± 3.13) at the .05 level of statistical significance. 4. Strategic assessment of student performance was 88.41/81.32 which met the standard criteria of 80/80 and students were satisfied as a whole at the highest level.


Keywords


ยุทธศาสตร์, ทักษะการคิดวิเคราะห์, โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร; strategic, critical thinking skills, Wat Sri Uthumporn School

Full Text:

PDF


ISSN: 2229-2683 Impact Factor = 0.161 (in 2017 by TCI)