กำหนดระยะเวลาตีพิมพ์:  ปีละ  ๓  ฉบับ 

                        ฉบับที่ ๑  เดือน  มกราคม – เมษายน

                        ฉบับที่ ๒  เดือน  พฤษภาคม – สิงหาคม

                        ฉบับที่ ๓  เดือน  กันยายน – ธันวาคม

                        (ฉบับพิเศษตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ประจำเดือน มิถุนายน-ธันวาคม)

สาขาวิชาที่รับพิจารณาตีพิมพ์:

            สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

            หรือบทความที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาหรือปรัชญา

วิธีพิจารณาบทความ:

          ๑. บทความทุกบทความจะใช้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินอย่างน้อย ๒ ท่าน

          ๒. บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ส่วนบทความจากภายนอกจะได้รับการพิจารณาตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เขียนบทความ

          ๓. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว