กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ห้อง A ๔๐๒ อาคารเรียนรวม ชั้น ๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
เว็บไซต์: https:// gds.mcu.ac.th และ https:// gjn.mcu.ac.th
เฟสบุ๊คแฟนเพจ: www.facebook.com/gds.mcu
https://www.facebook.com/groups/JGSR.MCU/
ไอดีไลน์ : udom2019

Principal Contact

Udom Chantima
MCU

Support Contact

Udom Chantima
Phone 0863158698