กำหนดระยะเวลาตีพิมพ์:  ปีละ  ๓  ฉบับ 

                        ฉบับที่ ๑  เดือน  มกราคม – เมษายน

                        ฉบับที่ ๒  เดือน  พฤษภาคม – สิงหาคม

                        ฉบับที่ ๓  เดือน  กันยายน – ธันวาคม

                        (ฉบับพิเศษตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำเดือนมิถุนายน-กันยายน)

สาขาวิชาที่รับพิจารณาตีพิมพ์:

          สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และสาขาวิชาปรัชญา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือบทความที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาหรือปรัชญา