วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรรศน์
ISSN : 1905-1603   (Print)
ISSN : 2697-4215   (Online)

วัตถุประสงค์

   ๑. เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๒. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาแก่สังคม

   ๓. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Vol 15 No 2 (2019): ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๖๒ ยังคงเนื้อหาการเผยแพร่บทความเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางวิชาการของวารสารด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา โดยจัดบทความที่เป็นผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ๔ กลุ่มสำคัญคือ กลุ่มพระพุทธศาสนาในคัมภีร์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวประยุกต์ กลุ่มพระพุทธศาสนาแนวบูรณาการ และกลุ่มงานวิชาการและวิจัยด้านปรัชญา ผ่านการพิจารณากลั่นกรองบทความจากภายในและภายนอกสถาบันในสัดส่วนตามเกณฑ์ที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กำหนด

Published: 2019-08-13

Index

กองบรรณาธิการ วารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์

An Analysis of the Threefold Training as Educational Innovation

พระปิฎกโกศล ปราโมทย์ ปโมทิโต

44-55

Project of Buddhist Integration on Development of Knowledge and Health Supporting Process to Reduce Risk Factors

wutthinant kanthathain, พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน, แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม

56-67

Ayojayanagaravinasakatha :Tranasliteration, Translation And Analytical Study

พระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม สมตัว

101-109

The Dissemination of Buddhism through Myth of the Five Buddhas: A Case Study of Wat Phra Yod Khunphon Wiang Kalong, Chiang Rai

ชนาภัทร์ วงศ์โรจนภรณ์, รัตนา ปานเรียนแสน

176-186

View All Issues