วัตถุประสงค์

   ๑. เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๒. เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและปรัชญาแก่สังคม

   ๓. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา

   ๔. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Vol 14 No 2 (2018): ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

Published: 2018-08-22

An Analysis of Cittaniyāma (Psychic Law) as Universal Moral Conscience

Phrathepsiddhimuni Phrathepsiddhimuni; Phrarajvaravethee Phrarajvaravethee, Phrarajvethee Phrarajvethee, Phrapariyatthada Phrapariyatthada, Chaichan Srihanu Chaichan Srihanu, Ponpitnarong Ponpitnarong

An Analytical Study of Pali Terms in Ratanasutta Through Saddivisesa Texts

Phramahakomon Kamalo; Phrarajvajiradilok Phrarajvajiradilok, Phrametheevarayan Phrametheevarayan

The Motivation for Novice Ordination in Thai Society

Phramaha Suwit Dhammikamuni (Theeranet); Tawash homthuanlum
View All Issues