บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ           

ดร.ศุภาพิชญ์     มณีสาคร โฟน โบร์แมนน์           วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ    

ดร.สุดคนึง     ฤทธิ์ฤาชัย                                     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ดร.มาสริน      ศุกลปักษ์                                      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

กองบรรณาธิการ

ศ.ดร.นพ.บุญเสริม    วิทยชำนาญกุล                    มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.ดร.สุภา    เพ่งพิศ                                            มหาวิทยาลัยมหิดล

Prof. Dr.Timothy    William Flegel                   มหาวิทยาลัยมหิดล

Prof. Dr. (Med) Benno von Bormann              มหาวิทยาลัยมหิดล

ศ.กิตติคุณ ดร.วัลลภา   เทพหัสดิน ณ อยุธยา       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รศ.ดร.สุขุมาล   จงธรรมคุณ                                  มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.สุดา        เรียงโรจน์พิทักษ์                         มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.ดร.ศิริพร      ขัมภลิขิต                                     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.โยธิน     แสวงดี                                         มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.อาภาพร   เผ่าวัฒนา                                  มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.ประนอม    รอดคำดี                                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.สังวรณ์       งัดกระโทก                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

ผศ.ดร.พรชัย         จูลเมตต์                                  มหาวิทยาลัยบูรพา

Assist. Prof. Dr. Dan   Bressington                  Hong Kong Polytechnic University

Dr. Paul        Turner                                         โรงเรียนเซ็นต์ฟรังค์ซิสเซเวียร์

ดร.แอนน์        จิระพงษ์สุวรรณ                              มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.กมลรัตน์    เทอร์เนอร์                                      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

ดร.สุชีวา         วิชัยกุล                                          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ดร.สุภาพร       วรรณสันทัด                                   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

ดร.ยศพล        เหลืองโสมนภา                              วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ดร.เพ็ญพรรณ  พิทักษ์สงคราม                              วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

ดร.บุญมี           โพธิ์คำ                                         วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

อาจารย์ชลาลัย  โชคดีศรีจันทร์                              วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

อาจารย์สุจิรา       ฟุ้งเฟื่อง                                     วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี

 

ฝ่ายจัดการ

ดร.วรานิษฐ์ ลำใย                                                 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี