[1]
โคตรตะไ., โพธิ์กลิ่นส. and กรมเมืองอ. 2017. อนาคตภาพของการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในบริบทประชาคมอาเซียน. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH. 11, 2 (Dec. 2017), 18-27.