โคตรตะไ., โพธิ์กลิ่นส., & กรมเมืองอ. (2017). อนาคตภาพของการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในบริบทประชาคมอาเซียน. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, 11(2), 18-27. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/107874