โคตรตะไ.; โพธิ์กลิ่นส.; กรมเมืองอ. อนาคตภาพของการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในบริบทประชาคมอาเซียน. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, v. 11, n. 2, p. 18-27, 31 dez. 2017.