โคตรตะไ., โพธิ์กลิ่นส. and กรมเมืองอ. (2017) “อนาคตภาพของการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในบริบทประชาคมอาเซียน”, JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, 11(2), pp. 18-27. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/107874 (Accessed: 23January2020).