1.
โคตรตะไ, โพธิ์กลิ่นส, กรมเมืองอ. อนาคตภาพของการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในบริบทประชาคมอาเซียน. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH [Internet]. 31Dec.2017 [cited 30Jan.2020];11(2):18-7. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/107874