1.
เสียงเพราะป, รวิวรกุลท, แก้วบุญชูอ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของพยาบาล ในโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็ง เขตภาคกลาง Factors correlated to job stress among nurses in specialised cancer hospitals, central region of Thailand. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH [Internet]. 2Jan.2015 [cited 20Jan.2020];8(1):17-. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/27845